Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
Dự thảo Nghị quyết được thiết kế nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn trước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên tinh thần bám sát nội dung Nghị quyết của Quốc hội đồng thời được thiết kế nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn trước tại Việt Nam, đặc biệt về mặt tổ chức thực hiện.

Mục tiêu tổng quát là hình thành cơ cấu hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực; giữa các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao; tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất, rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế.

Dự thảo Nghị quyết đưa ra hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà các bộ, ngành và địa phương cần thực hiện để đạt được mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Theo đó, nội dung của dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng tại Việt Nam trong bối cảnh mới.

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong quá trình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng tại Việt Nam.

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội, Dự thảo Nghị quyết đã đưa ra 33 chỉ tiêu cụ thể cần đạt được trong giai đoạn 2021 - 2025, 5 nhóm giải pháp trọng tâm, 218 nhiệm vụ chi tiết và 124 đề án, dự án, chương trình cụ thể cần ban hành trong giai đoạn 2022 - 2025. Các nhóm nhiệm vụ được phân công cụ thể cho các cơ quan, bộ, ngành kèm theo thời hạn hoàn thành để giao trách nhiệm rõ ràng đồng thời dễ theo dõi, giám sát và đánh giá. Việc phân công các cơ quan theo nội dung của từng nhiệm vụ cũng đảm bảo khả năng triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu đưa ra.

Năm nhóm giải pháp lớn và nhiệm vụ của từng bộ, ngành trong Dự thảo Nghị quyết cụ thể như sau:

Nhóm nhiệm vụ 1: Tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm 44 nhiệm vụ chi tiết.

Nhóm nhiệm vụ 2: Phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực bao gồm 56 nhiệm vụ chi tiết.

Nhóm nhiệm vụ 3: Phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bao gồm 31 nhiệm vụ chi tiết.

Nhóm nhiệm vụ 4: Phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn bao gồm 20 nhiệm vụ chi tiết.

Nhóm nhiệm vụ 5: Cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế bao gồm 67 nhiệm vụ chi tiết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thiết kế phụ lục chi tiết các chỉ tiêu cụ thể và các đề án, dự án, chương trình cụ thể giao cho các bộ, ngành và địa phương theo dõi và tổ chức thực hiện.

Để đảm bảo thực hiện ngay và đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết, trong phần Tổ chức thực hiện đã yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương lồng ghép ngay các nhiệm vụ phù hợp của các Nghị quyết nêu trên vào nội dung kế hoạch của các cơ quan bộ ngành và địa phương năm 2022 và kế hoạch cho cả giai đoạn 2021 - 2025./.