Thông tin từ HNX cho biết, SCIC là cổ đông nhà nước và là công ty mẹ, hiện đang sở hữu 98,84% tổng số cổ phần đang lưu hành của HTTN. Khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 13.919.957 cổ phần, hình thức đấu giá trọn lô với giá khởi điểm là 316.213.000.000 đồng/lô cổ phần.

Sắp đấu giá 14 triệu cổ phần CTCP Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên
HNX cho biết, giá khởi điểm đấu giá trọn lô là 316.213.000.000 đồng

HTTN được thành lập từ năm 2003. Tính đến thời điểm tháng 9/2021, số vốn thực góp của Công ty là 140,8 tỷ đồng. Đây cũng là đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư và quản lý dự án đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài KCN Sông Công I được UBND tỉnh Thái Nguyên giao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HTTN là cho thuê lại đất; cho thuê, sử dụng hạ tầng trong KCN Sông Công I; cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp khu công nghiệp như vệ sinh môi trường, thoát nước mưa, nước thải, xử lý nước thải, thu gom rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải... Trong đó, diện tích đất đã cho các nhà đầu tư thuê lại là 895.493,8 m2 trên tổng diện tích 1.112.692,3 m2 đã ký hợp đồng thuê lại đất. Ngoài ra, HTTN đã đầu tư một Nhà máy xử lý nước thải tập trung hiện đại với công suất 2000 m3/ngày đêm để đảm bảo môi trường sản xuất được an toàn, tránh các sự cố về môi trường trong khu công nghiệp.

Theo số liệu về cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của SCIC tại HTTN, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 của HTTN tăng 20,1% (từ 22,9 tỷ đồng lên tới 27,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước đó. Trong đó doanh thu cho thuê lại đất và cho thuê sử dụng hạ tầng chiếm tỷ trọng cao nhất 68,88%; doanh thu xử lý nước thải và thu gom rác là 19,14%. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 và 2021 cũng tăng mạnh, lần lượt đạt 9,4 tỷ đồng và 11,19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HTTN cũng đã công bố Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 04 năm gần nhất, cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu

Năm 2019

Năm 2020

% tăng giảm 2020/

2019

Năm 2021

% tăng giảm 2021/

2020

1

Tổng tài sản

227.359.478

247.181.807

8,7%

316.578.682

28,1%

2

LNST chưa phân phối

1.655.915

2.669.769

61,2%

3.268.441

22,4%

3

Doanh thu thuần

21.429.968

22.939.111

7,0%

27.550.147

20,1%

4

Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh

2.296.157

3.302.237

43,8%

4.227.291

28,0%

5

Lợi nhuận khác

(78.776)

(80.287)

1,9%

(73.967)

(7,9%)

6

Lợi nhuận trước thuế

2.217.381

3.221.950

45,3%

4.153.324

28,9%

7

Lợi nhuận sau thuế

1.655.915

2.669.769

61,2%

3.268.441

22,4%

8

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

55,09%

81,76%

48,41%

85,10%

4,09%

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2022

Chỉ tiêu

Năm 2022

Kế hoạch

% tăng giảm so với năm 2021

Doanh thu thuần

31.770

14,15%

Lợi nhuận sau thuế

4.411

34,98%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0,14

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

0,03

Tỷ lệ chia cổ tức

N/A

Nguồn: NQ số 331/NQ-HTKCN ngày 13/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên 2022

Bản công bố thông tin cũng có công bố về việc HTTN có liên quan tới một số thông tin, tranh chấp có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn, bao gồm tranh chấp về giá thuê đất với các doanh nghiệp thuê lại đất từ HTTN và vụ việc về hợp đồng thuê lại đất với Trung tâm Dịch vụ thương nghiệp và xây lắp (nay là Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương nghiệp và xây lắp)./.