Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có Giấy chứng nhận số 19/GCN-UBCK về việc đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Để thực hiện Sáp nhập MHB vào BIDV và phát hành cổ phiếu tăng vốn hoán đổi theo tỷ lệ hoán đổi 1:1, ngày 25/4, Ban chỉ đạo sáp nhập MHB vào BIDV, HĐQT, Ban điều hành BIDV và MHB đã họp, quán triệt, triển khai thực hiện sáp nhập MHB vào BIDV theo đúng Quyết định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Quyết định của Thống đốc, thì từ ngày 5/5/2015, MHB chính thức sẽ không còn tồn tại. BIDV có trách nhiệm, tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của MHB. Hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật. Còn MHB có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho BIDV.

Bên cạnh đó, MHB phải hoàn trả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bản gốc Giấy phép hoạt động. Đồng thời, thực hiện thủ tục xóa tên MHB trong sổ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

MHB phải bố cáo sáp nhập, bố cáo chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Trước đó, tại cuộc họp, hai bên đã thống nhất, kể từ 5/5-10/5, BIDV cử cán bộ thực hiện công tác giám sát, rà soát, chuẩn bị các nội dung để thực hiện tiếp nhận bàn giao toàn bộ hệ thống MHB về BIDV (bao gồm trụ sở chính, các chi nhánh, các đơn vị thành viên, trực thuộc của MHB).

Từ 11/5- 17/5, sẽ thực hiện bàn giao sáp nhập MHB vào BIDV cấp cơ sở, gồm các chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các cấu phần hoạt động của MHB.

Dự kiến ngày 22/5, toàn bộ công tác bàn giao MHB về BIDV sẽ được hoàn tất. MHB chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục chấp dứt pháp nhân, đăng ký bố cáo chấm dứt hoạt động theo quy định. Đồng thời, BIDV hoàn tất giao dịch hoán đổi cổ phần cho các cổ đông MHB thành cổ đông BIDV, hoàn thành việc đăng ký kinh doanh của ngân hàng sau sáp nhập.

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết, với việc sáp nhập, BIDV sẽ điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn 2015-2017. Ông Trần Bắc Hà cũng cam kết BIDV có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của MHB, nhất là quyền lợi của người lao động trong và sau sáp nhập./.