Hin nay, tình trng sn xut, kinh doanh phân bón, thuc bo v thc vt; s dng cht cm trong chế biến thc phm, trong chăn nuôi... din biến rt phc tp, gây nguy hi cho sc khe người dân, tác hi nghiêm trng cho sn xut nông nghip, thương hiu quc gia, tht thu ngân sách nhà nước.

Trước tình hình trên, ngày 10/12/2015, Văn phòng Chính ph đã có thông báo s 397/TB-VPCP v ý kiến ch đo ca Phó Th tướng Nguyn Xuân Phúc.

Theo đó, Phó Th tướng yêu cầu các b, ngành liên quan và chính quyn các đa phương phi thc hin nghiêm túc Ngh quyết s 41/NQ-CP, ngày 09/06/2015 ca Chính ph v đy mnh công tác đu tranh chng buôn lu, gian ln thương mi và hàng gi; cng c lc lượng, phương tin, hoàn thin cơ chế chính sách, pháp lut, đ cao trách nhim, phn đu to được chuyn biến căn bn trong công tác đu tranh phòng, chng sn xut, kinh doanh hàng gi, hàng kém cht lượng là phân bón, thuc bo v thc vt, thuc thú y, thc ăn chăn nuôi, thc ăn thy sn, s dng cht cm trong chế biến thc phm, trong chăn nuôi.

Đi vi B Nông nghip và Phát trin nông thôn, Phó Th tướng yêu cu chu trách nhim trước Chính ph thc hin qun lý v phân bón hu cơ, phân bón khác, thuc bo v thc vt, thuc thú y, thc ăn chăn nuôi trong phm vi c nước. Kim soát cht ch vic cp chng nhn cht lượng phân bón hu cơ, phân bón khác, chn chnh, x lý nghiêm các sai phm trong vic cp phép chng nhn qun lý phân bón trong thi gian va qua.

Bên cnh đó, phi hp vi Ban ch đo 389 các tnh, thành ph trc thuc Trung ương tăng cường ch đo các cơ quan, đơn v liên quan tiến hành thanh tra, kim tra, kim soát, phát hin và x lý nghiêm các hành vi vi phm pháp lut v sn xut, kinh doanh hàng gi, hàng kém cht lượng là phân bón, thuc bo v thc vt, thuc thú y, thc ăn chăn nuôi, thc ăn thy sn, s dng cht cm trong chăn nuôi; công khai kết qu x lý.

B Nông nghip và Phát trin nông thôn cn tăng cường tuyên truyn, thông tin kp thi trên các phương tin thông tin đi chúng đ người dân nhn biết rõ v phân bón, thuc bo v thc vt, thuc thú y gi, kém cht lượng và không s dng cht cm trong chăn nuôi; công khai các cơ s sn xut, kinh doanh phân bón, thc ăn chăn nuôi gi, kém cht lượng. Công b Đường dây nóng tiếp nhn phn ánh vi phm v qun lý, sn xut kinh doanh, s dng vt tư nông nghip và an toàn thc phm nông, lâm, thy sn.

Phi hp vi B Tài chính, B Công Thương đ xut cơ chế h tr kinh phí trong vic kim tra, giám đnh, kim đnh, kinh phí lưu gi và x lý phân bón, thuc bo v thc vt, thuc thú y, thc ăn chăn nuôi gi, kém cht lượng, không được phép s dng b thu gi.

B Nông nghip và Phát trin nông thôn ch trì, phi hp vi B Công Thương và các B, ngành liên quan tng hp, báo cáo v công tác phòng, chng sn xut, kinh doanh hàng gi, hàng kém cht lượng là phân bón, thuc bo v thc vt, thuc thú y, thc ăn chăn nuôi, s dng cht cm trong chăn nuôi trên toàn quc, báo cáo Th tướng Chính ph trong quí I/2016.

Đi vi B Công Thương, Phó Th tướng yêu cu chu trách nhim trước Chính ph thc hin qun lý nhà nước v phân bón vô cơ; khn trương xây dng quy chun k thut quc gia v cht lượng phân bón vô cơ đ tăng cường qun lý cht lượng phân bón trong phm vi c nước. Ch đo lc lượng Qun lý th trường tăng cường phi hp vi các cơ quan chc năng trên đa bàn, ch đng t chc kim tra, kim soát th trường; phát hin, x lý các cơ s sn xut, kinh doanh phân bón, thuc bo v thc vt, thuc thú y và thc ăn chăn nuôi không đ điu kin, không có giy phép; tiếp tc t chc đ các cơ s sn xut, kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng cm, hàng gi, hàng kém cht lượng và x lý nghiêm theo quy đnh đi vi các trường hp sai phm.

Phó Th tướng cũng yêu cu B Công an ch đng phát hin, ngăn chn và điu tra, x lý nghiêm theo quy đnh ca pháp lut đi vi các hành vi sn xut, kinh doanh phân bón, thuc bo v thc vt, thuc thú y, thc ăn chăn nuôi, thc ăn thy sn gi, nhp lu không rõ ngun gc, không được phép s dng; buôn bán, vn chuyn, s dng cht cm trong chế biến thc phm, trong chăn nuôi. Nếu đ yếu t cu thành ti phm thì chuyn x lý hình s.