Theo Tổng cục Thuế, thực hiện quy định “Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư, thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế” tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Công an để thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế.

Để sẵn sàng sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân, đầu năm 2021, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện sửa đổi quy trình, hoàn thiện hệ thống, tích hợp phục vụ triển khai thí điểm dịch vụ đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 25/2/2021 đến ngày 30/6/2021 tại thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm thành công về đăng ký thuế lần đầu, Tổng cục Thuế và Cục Tin học và Thống kê tài chính đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an (C06, A05, A06), Cục kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) đã phối hợp trao đổi và thống nhất các nội dung kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Sử dụng dữ liệu dân cư để mở rộng dịch vụ thuế điện tử cho cá nhân
Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Bộ đã thống nhất cung cấp 3 dịch vụ trao đổi thông tin. Ảnh: GDT

Tại buổi làm việc giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an bàn về các giải pháp nhằm thúc đẩy kết nối, tích hợp thông tin dữ liệu về dân cư vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Bộ đã thống nhất cung cấp 3 dịch vụ trao đổi thông tin gồm: (1) Dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh thư: cơ quan thuế gửi thông tin căn cước công an hoặc chứng minh nhân dân, họ và tên, sau khi nhận được thì C06 sẽ phản hồi thông tin đúng hoặc sai; (2) Dịch vụ xác nhận thông tin hộ gia đình: cơ quan thuế gửi thông tin số định danh chủ hộ, ngày sinh chủ hộ, họ tên chủ hộ, thông tin thành viên, sau khi nhận được thông tin thì C06 phản hồi thông tin đúng/sai; (3) Dịch vụ chia sẻ thông tin công dân qua kênh kết nối với Văn phòng chính phủ: cơ quan thuế gửi số căn cước công an hoặc chứng minh nhân dân, họ tên, ngày sinh; C06 sẽ gửi về 20 trường thông tin của cá nhân.

Để phục vụ việc triển khai sử dụng 3 dịch vụ trên, Tổng cục Thuế đã thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kênh truyền, kiểm tra an toàn an ninh thông tin, xây dựng các dịch vụ (API). Đến ngày 18/1/2022, Tổng cục Thuế phối hợp với C06, A05 (Bộ Công an) đã phối hợp triển khai xong trên môi trường kiểm thử và dự kiến khai thác 3 dịch vụ trên trong tháng 1 này.

Sử dụng dữ liệu dân cư để mở rộng dịch vụ thuế điện tử cho cá nhân
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, quy trình thực hiện phải rõ, minh bạch. Ảnh: GDT

Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà lưu ý, căn cứ tiến độ triển khai Đề án, Tổng cục Thuế cần tiếp tục hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể để báo cáo Bộ Tài chính. Theo đó, quy trình thực hiện phải rõ, minh bạch và không tạo thủ tục hành chính mới. Cùng với đó, Tổng cục Thuế phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Tổ công tác để xây dựng lộ trình kết nối, lộ trình triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế khẩn trương, nhưng vẫn đảm bảo sự thận trọng trong triển khai.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ sử dụng dữ liệu dân cư để triển khai mở rộng các dịch vụ thuế điện tử cho cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục thuế, Cổng dịch vụ công Quốc gia (dịch vụ thay đổi thông tin mã số thuế cho cá nhân) và đặc biệt là khai thác dữ liệu phục vụ công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế…/.