Theo đó, Thông tư số 28/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/ 10/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/ 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Mặt khác, Bộ Công Thương cũng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/ 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Bộ trưởng cũng yêu cầu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 5/7/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/ 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than.

Bộ Công Thương "khai tử" Thông tư 20 về nhập khẩu xe ô tô

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng bãi bỏ Chương IV của Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Bãi bỏ Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ trở xuống và Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 9/3/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận đã được cơ quan thực hiện thủ tục hành chính tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định hiện hành tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018./.