Toàn cảnh KCN Thăng Long III, tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Thăng Long III, tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động công tác

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) đã luôn phát huy cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động trong thực thi nhiệm vụ được giao, quản lý và phát triển mạnh mẽ các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Trong đó, công tác quản lý các dự án ngay sau khi nhà đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư vào các KCN đã được cụ thể hóa trên các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng, tài nguyên, môi trường, lao động, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ đầu tư… Một số kết quả Ban Quản lý đạt được trong công tác quản lý dự án đầu tư (ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) trong tháng 11 này, cụ thể:

Công tác quản lý lao động: Trong tháng 11/2022, Ban đã chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài cho 24 lượt doanh nghiệp; cấp mới/cấp lại 87 Giấy phép lao động; tiếp nhận nội quy lao động cho 6 doanh nghiệp; xác nhận không thuộc diện cấp phép đối với 12 trường hợp.

Công tác quản lý môi trường: Trong tháng 11/2022, Ban Quản lý đã tham gia Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 2 dự án; tham gia Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của tỉnh cho 3 dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra cấp giấy phép môi trường 4 dự án.

Triển khai các thủ tục, hồ sơ cho nhiệm vụ lấy mẫu và thuê phân tích mẫu nước thải, khí thải công nghiệp, xác định mẫu vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong KCN năm 2022.

Công tác kiểm tra, giám sát: Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đối chiếu việc đầu tư xây dựng hạ tầng một số KCN như: Thăng Long Vĩnh Phúc; Bá Thiện – Phân khu I

Công tác giải quyết khó khăn và hỗ trợ đầu tư: Trong tháng 11/2022, Ban đã thực hiện tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp như sau:

Báo cáo UBND Tỉnh đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án KCN Nam Bình Xuyên.

Ban hành nhiều lượt văn bản hướng dẫn nhà đầu tư/doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới/cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; trả lời ý kiến về điều chỉnh mở rộng nhà xưởng của Công ty TNHH Cammsys Việt Nam (KCN Bá Thiện).

Làm việc với 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH MYV Vina; Công ty TNHH Xin Ho Vina và Công ty TNHH TM DV Môi trường Nguyệt Minh 2) để nắm bắt về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ doanh nghiệp.

Phối hợp, cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để làm cơ sở giải quyết tồn tại, vướng mắc liên quan đến việc đối chiếu hồ sơ hoàn thuế của 3 doanh nghiệp chế xuất trong KCN trên địa bàn Tỉnh; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc trong việc thẩm định công nghệ các hồ sơ dự án đăng ký đầu tư vào KCN.

Thực hiện 3 hợp đồng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh; đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Được quan tâm triển khai hiệu quả. Trong tháng 11/2022, Ban Quản lý các KCN đã giải quyết dứt điểm 1 đơn khiếu nại của một số công dân thôn Quang Khải, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Trên cơ sở báo cáo của Ban, UBND Tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND Tỉnh thực hiện phương án giải quyết do Ban Quản lý đề xuất.

Công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan: Được quan tâm chú trọng và trở thành một trong các nhiệm vụ thường trực. Trong tháng 11 này, Ban Quản lý đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Cung cấp số liệu về các dự án lớn đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016-2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp; thực hiện Đề án khuyến khích, hỗ trợ đầu tư tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi, thu hút các dự án lớn, nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc

Cung cấp tài liệu kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2021.

Chuẩn bị thông tin, tài liệu về các dự án đầu tư trong KCN để phục vụ Đoàn công tác của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Triển khai các nội dung về chuyển đổi số. Tổ chức 2 hội nghị tập huấn phần mềm quản lý KCN cho 500 lượt doanh nghiệp trong các KCN.

Ban hành văn bản gửi các đơn vị hạ tầng và các doanh nghiệp trong KCN về các nội dung: Tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động; tiếp tục triển khai các giải pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trong những tháng cuối năm 2022.

Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên UBND Tỉnh; trình UBND Tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phối hợp với Công an Tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có sự tham gia của các doanh nghiệp trong các KCN và các đơn vị hạ tầng KCN.

Báo cáo để xuất UBND Tỉnh cho phép dừng nghiên cứu, đề xuất ban hành Nghị quyết về chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp

Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong tháng 12 tới, Ban tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư (ngay sau khi nhà đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư vào các KCN), với các hoạt động trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ cam kết. Theo dõi, đôn đốc các dự án đã hoàn thành xây dựng đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hai là, chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến hồ sơ cấp mới theo quy định.

Ba là, tiếp tục triển khai lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải, khí thải năm 2022.

Bốn là, thực hiện hiệu quả công tác quản lý lao động, quản lý môi trường, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao. Thực hiện giám sát một số doanh nghiệp trong các KCN.

Năm là, xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023./.

Công nhân làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc