Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Phạm Văn Minh cho biết năm 2020, Công ty gặp nhiều khó khăn do bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Công ty đã chủ động tổ chức sản xuất với phương châm “vừa ổn định sản xuất vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19”. Theo đó, Công ty đã xây dựng và ban hành các giải pháp chỉ đạo phù hợp với điều kiện sản xuất, tăng sản lượng khai thác than hầm lò bằng các công nghệ có năng suất cao; hoàn thiện công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc; công nghệ lò chợ xiên chéo vỉa dốc chống dàn mềm; tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đều đạt; đời sống thu nhập việc làm của CBCNV ổn định, điều kiện đi lại, ăn ở của công nhân lao động được cải thiện.

ĐHCĐ Than Vàng Danh thông qua phương án trả cổ tức 7% năm 2020

Cụ thể, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, than nguyên khai sản xuất đạt 3.496.722 tấn, tiêu thụ than: 2.843.277 tấn, Mét lò đào mới: 34.012m, tổng doanh thu ghi nhận 4.498 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch năm 2020, bằng 102,15% so với năm 2019, lợi nhuận 75,6 tỷ đồng.

Năm 2021, Đại hội thông qua chỉ tiêu kế hoạch tổng doanh thu đạt 5.040,9 tỷ đồng, lợi nhuận 56,14 tỷ đồng, nộp ngân sách mục tiêu đạt 951,68 tỷ đồng. Mục tiêu điều hành kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty tập trung sản xuất đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đổi mới hoàn thiện tổ chức sản xuất của các phân xưởng, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

Đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020 là 7%.