Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, xuất khẩu gạo vẫn gặp khó khăn. Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4/2017 ước đạt 573 nghìn tấn với giá trị đạt 269 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1,86 triệu tấn và 834 triệu USD, giảm 7,7% về khối lượng và giảm 6,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Chè là ngành hàng có sự gia tăng xuất khẩu cả lượng và giá trị. Theo đó, khối lượng xuất khẩu chè tháng 4/2017 ước đạt 10 nghìn tấn với giá trị đạt 15 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 38 nghìn tấn và 55 triệu USD, tăng 16,6% về khối lượng và tăng 10,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4/2017 ước đạt 2,9 tỷ USD

Xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 592 nghìn tấn và 1,34 tỷ USD, giảm 10,6% về khối lượng nhưng tăng 19,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Xuất khẩu cao su 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 301 nghìn tấn và 611 triệu USD, giảm 5,4% về khối lượng nhưng tăng 66% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 4/2017 ước đạt 23 nghìn tấn với giá trị 220 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 79 nghìn tấn và 735 triệu USD, giảm 13,1% về khối lượng nhưng tăng 7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Tháng 4 năm 2017, khối lượng tiêu xuất khẩu ước đạt 24 nghìn tấn, với giá trị đạt 133 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 75 nghìn tấn và 456 triệu USD, tăng 9% về khối lượng nhưng giảm 17,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Lĩnh vực hàng rau quả có sự gia tăng khá mạnh, với mức tăng 32,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 4 ước đạt 313 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hàng rau quả 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1 tỷ USD.

Gỗ và các sản phẩm gỗ vân duy trì tăng trưởng khá. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 4 năm 2017 đạt 594 triệu USD, đưa hối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 4 năm 2017 ước đạt 604 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016./.