Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN  tỉnh Hòa Bình
Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình (thứ sáu từ trái sang) khảo sát điểm quy hoạch nhà ở công nhân tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

Triển khai tích cực, toàn diện hoạt động quản lý nhà nước

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình (Ban Quản lý) đã triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường, lao động, doanh nghiệp…, cụ thể:

Công tác quản lý quy hoạch được quan tâm chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh và thực hiện triển khai lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Lương Sơn, Bờ trái sông Đà và một số KCN bổ sung mới; đồng thời tiếp tục triển khai công tác lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các KCN: Lạc Thịnh, Bình Phú, Nhuận Trạch, Yên Quang, Thanh Hà.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác quản lý xây dựng các KCN và kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường năm 2024. Tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, Ban Quản lý hướng dẫn, tiếp nhận, tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh cho 5 dự án, cấp Giấy phép xây dựng cho 6 dự án, thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu 1 dự án; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư hạ tầng, đánh giá, giám sát, vốn đầu tư theo quy định.

Lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, từ đầu năm đến nay cũng đã triển khai được nhiều nội dung quan trọng, cụ thể: Ban Quản lý đã rà soát, đề xuất phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh; đề xuất Danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án năm 2024; cung cấp Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2023; xây dựng, đề nghị các cơ quan có liên quan thẩm định dự toán kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2024; kiểm tra, khắc phục một số chỉ tiêu nước thải vượt quy chuẩn, tiêu chuẩn xả thải tại một số doanh nghiệp; cử công chức tham gia Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường đối với dự án 1 dự án hạ tầng; xác nhận 1 doanh nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện giám sát quan trắc môi trường tại một số doanh nghiệp tại các KCN và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Hoạt động xúc tiến và quản lý đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2024 được được tăng cường đẩy mạnh. Công tác xúc tiến đầu tư được triển khai đa dạng, phong phú. Ban Quản lý đã tích cực tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước do Tỉnh và bộ, ngành tổ chức. Một số hoạt động cụ thể như: Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các KCN năm 2024; tham gia ý kiến vào dự thảo liên quan đến lĩnh vực xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát, cung cấp thông tin các nhà đầu tư đang thực hiện dự án và đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; rà soát, báo cáo tình hình triển khai đối với các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng tại các KCN trên địa bàn Tỉnh; phối hợp với các cơ quan có liên quan hỗ trợ cho các dự án của các nhà đầu tư; thực hiện các nội dung được phân công chuẩn bị Lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB) của Tập đoàn Meiko Nhật Bản tại KCN Bờ trái sông Đà…

Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN  tỉnh Hòa Bình
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử PCB tại KCN Bờ trái sông Đà, tỉnh Hòa Bình

Công tác thu hút đầu tư vào các KCN tuy còn gặp nhiều khó khăn, song 6 tháng qua, Ban Quản lý đã cấp mới 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký là 0,4 triệu USD; điều chỉnh 12 dự án, trong đó điều chỉnh 4 dự án tăng vốn đầu tư thêm 85 tỷ đồng, chấm dứt hoạt động 2 dự án. Tính đến nay, tổng số dự án đầu tư vào các KCN của Tỉnh là 110 dự án, trong đó 26 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 362,77 triệu USD và 84 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng số vốn đăng ký 16.036,69 tỷ đồng.

Công tác quản lý doanh nghiệp và quản lý lao động được theo dõi và quản lý chặt chẽ, sát sao. Ban Quản lý đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đôn đốc các doanh nghiệp KCN nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Thường xuyên nắm bắt mọi hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người lao động và doanh nghiệp; triển khai kịp thời các thông tin thời sự, cập nhật liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, các quy định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác lao động đến các doanh nghiệp trong các KCN.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được xác định là một trong các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý đã Ban hành Kế hoạch CCHC; Kế hoạch kiểm soát, đánh giá TTHC; Kế hoạch chuyển đổi số; Kế hoạch truyền thông; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC; Kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024; Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính; đề xuất danh mục rà soát, đánh giá TTHC năm 2024; trình UBND Tỉnh công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần; lập danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; rà soát, lập danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, không tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp; thực hiện các báo cáo theo Thông báo kết luận, Văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, các báo cáo định kỳ về công tác CCHC, kiểm soát TTHC. Từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo, Ban Quản lý đã tiếp nhận 15 hồ sơ và 4 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang, đã giải quyết và trả kết quả trước hạn 17 hồ sơ, 2 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.

Công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự trở thành nhiệm vụ thường trực của Ban Quản lý. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý đã Ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về Phòng cháy chữa cháy và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại các KCN năm 2024; Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2022-2025, mô hình Hội đồng bảo vệ an ninh, trật tự và mô hình Cụm doanh nghiệp an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ KCN Lương Sơn; hướng dẫn triển khai công tác bảo về an ninh trật tự trong các KCN năm 2024.

Công tác kế hoạch, tổng hợp được triển khai toàn diện, hiệu quả và kịp thời, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra .

Mặt khác, công tác thi đua khen thưởng được Ban đặc biệt quan tâm chú trọng, ngay từ đầu năm Ban Quản lý đã tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và địa phương phát động; tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả; qua đó đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc thù của từng đơn vị; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh. Không chỉ dừng lại trong phạm vi các Ban Quản lý, các phong trào thi đua đã được lan tỏa sâu rộng đến các doanh nghiệp trong các KCN; là đòn bẩy hữu hiệu thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN vượt qua những khó khăn, thách thức của nền kinh tế toàn cầu để đạt được nhiều kết quả khích lệ, đưa môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN tiếp tục là điểm sáng về thu hút đầu tư và phát triển các KCN.

Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN  tỉnh Hòa Bình
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình trao quà lưu niệm cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai nhân chuyến công tác trao đổi kinh nghiệm công tác giữa hai Ban Quản lý tại tỉnh Đồng Nai

Hoạt động của đơn vị sự nghiệp (trực thuộc Ban Quản lý) đã phát huy cao hiệu quả hoạt động. Theo đó, công tác quản lý, theo dõi, phối hợp khắc sửa chữa máy móc, thiết bị tại trạm xử lý nước thải KCN Bờ trái sông Đà tiếp tục được duy trì. Công tác tư vấn dịch vụ giải phóng mặt bằng trong và ngoài các KCN được tăng cường đẩy mạnh. Bên cạnh đó, đơn vị sự nghiệp còn triển khai hiệu quả các dịch vụ khác như: Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 2 doanh nghiệp; tiếp tục tổ chức ký kết và thực hiện các hoạt động dịch vụ về huấn luyện an toàn lao động, tư vấn các thủ tục đầu tư, môi trường, đất đai...

Công tác phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp đã triển khai được nhiều hoạt động thiết thực. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý đã vận động, thành lập 2 công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 158 đoàn viên; giải thể 1 CĐCS; đồng ý cho 5 CĐCS tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra theo quy định; ban hành Quyết định kiện toàn Ban chấp hành của 4 CĐCS.

Phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp Tỉnh tổ chức tặng 1.180 suất quà cho công nhân, lao động trong các KCN của Tỉnh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 842,42 triệu đồng và chi hỗ trợ vé xe cho 258 đoàn viên, người lao động có quê ở xa nơi làm việc về quê ăn Tết với tổng số tiền là 51,6 triệu đồng; phối hợp với Công đoàn các KCN tổ chức tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 50 triệu đồng (5 triệu/hộ gia đình) và 45 xuất quà tại xã Cun Pheo, huyện Mai Châu; phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh tổ chức gian hàng "0 đồng" cho người nghèo tại xã Ngổ Luông, Văn Sơn, huyện Tân Lạc với tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng…

Hướng dẫn, tổng hợp đăng ký đoàn vận động viên tham gia giải thể thao; thành lập Ban Tổ chức giải thể thao hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024 tại TP. Hòa Bình và Lương Sơn.

Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN  tỉnh Hòa Bình
Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hoà Bình khảo sát tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình

Giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh trong các KCN của Tỉnh tuy còn gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan tác động (do suy thoái kinh tế và bất ổn chính trị trên thế giới tác động đến nền kinh tế Việt Nam), song các KCN đã cố gắng nỗ lực và đạt một số chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2024, đó là:

Thu hút 1 dự án vào KCN; doanh thu đạt 12.795,4 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 63,98% so với kế hoạch; giá trị xuất khẩu đạt 442,7 triệu USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 63,24% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 143,6 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2023; đạt 65,27% so với kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho người lao động 435 người, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2023; đạt 62,14% so với kế hoạch; giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư đạt 49,8 ha, đạt 57,24% so với kế hoạch.

Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN  tỉnh Hòa Bình
Công nhân nhà máy may trong KCN An Thịnh, tỉnh Hòa Bình

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển KCN

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình cho biết, dự báo khả năng thực hiện kế hoạch cả năm 2024 của các KCN Tỉnh đó là: Thu hút 8 dự án mới đầu tư vào KCN, đạt 100% so với kế hoạch; doanh thu 20.000 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; giá trị xuất khẩu 700 triệu USD, đạt 100% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 220 triệu động; đạt 100% so với kế hoạch; giải quyết việc làm mới khoảng 700 lao động, đạt 100% so với kế hoạch; giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút đầu tư: 87 ha, đạt 100% so với kế hoạch.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển KCN ở trên, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình cho biết, Ban Quản lý đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024, đó là:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt 4 đột phá chiến lược của Tỉnh thuộc lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định...

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành, trình UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 các KCN Nhuận Trạch, Yên Quang, Bình Phú; tiếp tục triển khai lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN Lạc Thịnh, Thanh Hà; triển khai các thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xây dựng KCN Nam Lương Sơn, Bờ trái sông Đà và một số KCN mới khi được UBND Tỉnh đồng ý chủ trương.

Ba là, tham mưu triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tham mưu sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 theo quy định.

Bốn là, chủ động, phối hợp với các cơ quan có liên quan, nhà đầu tư trong việc giải trình hồ sơ chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Lạc Thịnh.

Thường xuyên tổ chức làm việc, nắm bắt tình tình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp KCN; rà soát, tổ chức làm việc, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về kết quả sản xuất kinh doanh, giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định; thúc đẩy khởi công dự án đầu tư xây dựng và kết cấu hạ tầng KCN Nhuận Trạch, Bình Phú.

Năm là, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác: Xúc tiến đầu tư; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự KCN; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường... theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

Triển khai các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 theo đúng kế hoạch, tiến độ, phấn đấu đến hết quý II/2024 thực hiện giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; báo cáo và tổ chức bàn giao các công trình, dự án đầu tư từ nguốn vốn NSNN cho nhà đầu tư hạ tầng KCN Bình Phú sau khi được UBND Tỉnh đồng ý chủ trương; tổ chức vận hành thử nghiệm Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Bờ trái sông Đà; lập hồ sơ, trình HDND Tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường gom và nút giao vào khu công nghiệp Lạc Thịnh...

Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình phê duyệt danh mục và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN năm 2024.

Bảy là, xem xét, trình Sở Nội vụ thẩm định Đề án Vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển hạ tầng phát triển và hạ tầng các KCN thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình./.

Tám là, hoàn thành việc xây dựng Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong việc quản lý nhà nước các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chín là, tiếp tục thực hiện tốt công tác kế hoạch, tổng hợp, cải cách, kiểm soát TTHC, phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ, dân vận, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi đua khen thưởng... theo kế hoạch đã đề ra, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN  tỉnh Hòa Bình
Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình Chu Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm công tác với Ban Quản lý các KCN tỉnh Phú Thọ tại tỉnh Phú Thọ