"Chuẩn bị tốt cho phiên giải trình với Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán dự kiến sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 9/2023...", Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn lưu ý các đơn vị trong ngành Kiểm toán, khi chủ trì họp giao ban tháng 8/2023 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa diễn ra.

Ông Tuấn cho rằng, đây là dịp tốt để KTNN rà soát lại các kết luận, kiến nghị theo đúng nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng; đánh giá lại chất lượng hoạt động kiểm toán, đặc biệt là chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán để đảm bảo hoạt động kiểm toán hiệu lực, hiệu quả kiểm toán không ngừng được nâng cao.

Triển khai Kế hoạch kiểm toán năm 2023 tránh chồng chéo
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn yêu cầu khẩn trương công khai kết quả kiểm toán theo quy định (ảnh: VGP)

"Sau phiên giải trình, toàn Ngành phải đẩy mạnh việc công khai kết quả kiểm toán. Các báo cáo kiểm toán sau khi phát hành phải thực hiện công khai ngay theo quy định, đặc biệt là công khai các kết luận, kiến nghị kiểm toán; nêu rõ nguyên nhân kiến nghị, đối tượng thực hiện kiến nghị, trách nhiệm liên quan... để các đối tượng liên quan theo dõi được các kết luận, kiến nghị kiểm toán; để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có được đầy đủ thông tin về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và không cần thiết phải tổ chức các phiên giải trình về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán…", ông Tuấn yêu cầu.

Tổng KTNN lưu ý, khi tổng hợp kết luận, kiến nghị kiểm toán, Vụ Tổng hợp cần phân tích rõ số liệu kiến nghị còn tồn đọng về tăng thu, giảm chi, xử lý tài chính khác và cụ thể từng nguyên nhân...

"Các Phó Tổng KTNN phụ trách chỉ đạo các KTNN chuyên ngành, khu vực bám sát nội dung các vấn đề theo yêu cầu của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội để rà soát, giải trình được chênh lệch giữa số liệu KTNN theo dõi với số liệu các địa phương báo cáo Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Việc rà soát phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/8/2023 để gửi Vụ Tổng hợp tổng hợp trình Tổng KTNN ký gửi Ủy ban Tài chính - Ngân sách trước ngày 25/8/2023…", ông Tuấn nói.

Liên quan đến triển khai Kế hoạch kiểm toán năm 2023, Tổng KTNN lưu ý thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán năm 2023 đảm bảo chất lượng, tránh chồng chéo; chống tham nhũng, tiêu cực. Giao Vụ Tổng hợp và Trung tâm Tin học hàng tháng trong báo cáo tổng hợp phải nêu rõ danh mục các Báo cáo kiểm toán chậm phát hành, chậm công khai so với thời hạn quy định, để làm cơ sở tổng hợp bình xét thi đua, đánh giá cán bộ cuối năm.

Về việc xây dựng Kế hoạch kiểm toán 2024, ông Tuấn lưu ý, năm 2024, KTNN tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, lựa chọn các chuyên đề kiểm toán đối với những vấn đề nóng, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, từ đó sẽ giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện. Khuyến khích các đơn vị chủ động, sáng tạo trên cơ sở nguồn nhân lực sẵn có để đề xuất các vấn đề nóng, vấn đề bức xúc trên địa bàn phụ trách như: hạ tầng ngầm; phương tiện giao thông đô thị; quản lý sử dụng đất, tài sản nhà nước... để thực hiện kiểm toán với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, tài sản công.../.