Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hôm nay (ngày 25/10), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Cán sự Đảng NHNN.

Từ năm 2019 đến nay, Ngân hàng Nhà nước không có trường hợp phải xử lý miễn nhiệm, cho từ chức
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư chủ trì Hội nghị (nguồn: sbv)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 thành lập Đoàn Kiểm tra để kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; cùng các văn bản có liên quan để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Sau khi có quyết định của Ban Bí thư, trong tháng 8/2022, Đoàn Kiểm tra 544 đã làm việc với Ban Cán sự Đảng NHNN và 7 đơn vị là các đảng bộ, chi bộ. Căn cứ vào báo cáo tự kiểm tra của Ban Cán sự Đảng NHNN và qua làm việc thực tế tại các đơn vị, Đoàn đã xây dựng dự thảo báo cáo kiểm tra.

Theo dự thảo báo cáo, về cơ bản, Ban Cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy cơ quan ngân hàng Trung ương đã nghiêm túc tổ chức quán triệt và lên kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW Quy định số 37-QĐ/TW, Kết luận số 21-KL/TW cho cấp ủy các cấp và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Qua rà soát, từ năm 2019 đến nay, NHNN không có trường hợp phải xử lý miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức vì suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình. Đồng thời, không có trường hợp cán bộ, đảng viên kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, nhất là cán bộ quản lý, người đứng đầu và không có trường hợp người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt của NHNN có nhiều phản ánh, tố cáo, không đồng tình.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Đoàn Kiểm tra 544 đề nghị Ban Cán sự Đảng NHNN tiếp thu những kiến nghị mà Đoàn Kiểm tra 544 nêu ra trong dự thảo báo cáo; lựa chọn những vấn đề mang tính cấp bách trong nội dung nghị quyết, quy định của Trung ương, xây dựng kế hoạch gắn với lộ trình triển khai thực hiện trong thời gian tới phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm đánh giá những kết quả đạt được, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...

Từ năm 2019 đến nay, Ngân hàng Nhà nước không có trường hợp phải xử lý miễn nhiệm, cho từ chức
Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, thông qua báo cáo của Đoàn Kiểm tra, Ban Cán sự Đảng NHNN đã nhìn nhận được những mặt ưu, khuyết điểm (nguồn: sbv)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, thông qua báo cáo của Đoàn Kiểm tra, Ban Cán sự Đảng NHNN đã nhìn nhận được toàn diện tình hình, những mặt ưu, khuyết điểm...

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và kết luận của Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng NHNN sẽ nghiên cứu, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai trong toàn hệ thống để phát huy những mặt được, khắc phục những hạn chế để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo thanh khoản của hệ thống ngân hàng, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.../.