Báo cáo tại phiên họp Chính phủ tháng 1/2023, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai hỗ trợ 2% lãi suất rất chậm, khả năng không giải ngân hết trong năm 2023
Đến tháng 1/2023, hỗ trợ 2% lãi suất đạt hơn 134 tỷ đồng

Cụ thể, đến nay đã ban hành 17/17 văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách thuộc Chương trình. Giải ngân các chính sách hỗ trợ đến tháng 1/2023 ước đạt 80,8 nghìn tỷ đồng, trong đó: (i) cho vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 16.036 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 878 tỷ đồng; (ii) hỗ trợ tiền thuê nhà đạt 3.744 tỷ đồng; (iii) hỗ trợ 2% lãi suất đạt hơn 134 tỷ đồng; (iv) giảm thuế, phí, lệ phí 52.623 tỷ đồng, hỗ trợ chi phí cơ hội thông qua gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất là 7,4 nghìn tỷ đồng.

Về chi đầu tư phát triển, trong tổng số vốn 176.000 tỷ đồng: (i) Thủ tướng Chính phủ đã giao 147.138 tỷ đồng (94 nhiệm vụ, dự án); (ii) đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với số vốn 14.710 tỷ đồng (129 dự án); (iii) đối với số vốn 14.151 tỷ đồng còn lại: các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đang lấy ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ là 9.605 tỷ đồng, các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư là 1.214 tỷ đồng, các dự án chưa được thông báo vốn là 3.332 tỷ đồng.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, việc thực hiện Chương trình vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, việc triển khai hỗ trợ 2% lãi suất rất chậm so với yêu cầu đề ra, mới đạt 0,2% tổng nguồn lực, khả năng không giải ngân hết trong năm 2023.

Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 sau khi sử dụng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư 2.856 tỷ đồng, thế nhưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa đề xuất cụ thể phương án xử lý.

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ rõ, còn 14.151 tỷ đồng kế hoạch vốn của Chương trình chưa được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp không giao kế hoạch trước ngày 31/3 sẽ không được tiếp tục thực hiện.

Để triển khai tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương đánh giá khả năng thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%, đề xuất giải pháp, báo cáo Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 31/2022/NĐ-CP để giải ngân hết số vốn đúng thời hạn Chương trình; hoặc đề xuất điều chỉnh chính sách cho hiệu quả.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 còn dư sau khi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và đề xuất phương án xử lý số vốn này.

Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chủ quản thực hiện.

Về số vốn 14.151 tỷ đồng chưa báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng đề xuất, Chính phủ chỉ đạo các bộ, địa phương liên quan nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trước này 10/2/2023, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Bộ Y tế báo cáo cụ thể về tính khả thi, việc hoàn thiện phương án phân bổ số vốn 832 tỷ đồng cho các dự án thuộc lĩnh vực y tế; giao các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp không kịp hoàn thiện thủ tục đầu tư để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31/3/2023; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án phân bổ trước ngày 6/3/2023 theo lịch họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2023 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, điều hòa linh hoạt vốn giữa Chương trình và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình trong năm 2023", Bộ trưởng đề xuất với Chính phủ./.