Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm hướng đến việc tạo các cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để phục vụ việc quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chính sách, nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân; góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Nguồn: Internet.

Theo dự thảo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm chứa đựng các thông tin cần thiết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; các thông tin về y tế, an sinh xã hội để thực hiện chính sách bảo hiểm và các thông tin khác có liên quan đến người dân. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là cơ sở dữ liệu của Chính phủ được dùng chung cho các hoạt động của chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được xây dựng tập trung, thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc và được kết nối, chia sẻ hai chiều với với Cổng dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.

“Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được chia sẻ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Việc thu thập, cập nhật và sử dụng thông tin tuân thủ pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân”, Dự thảo nêu rõ.

Cũng theo Dự thảo, dữ liệu công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là dữ liệu xác định công dân trong không gian số. Việc xây dựng, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là chuyển đổi số công dân lên không gian số. Việc chia sẻ, sử dụng dữ liệu công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm trong Chính phủ điện tử là việc tương tác giữa công dân trong không gian số với các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Một công dân, một doanh nghiệp có một định danh duy nhất trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; dữ liệu công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm phải tham chiếu duy nhất sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dữ liệu doanh nghiệp phải tham chiếu duy nhất sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất toàn quốc về dữ liệu bảo hiểm, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm phải tham chiếu, thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Các tổ chức, cá nhân có quyền được truy cập, khai thác dữ liệu về mình hoặc do mình tạo ra, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; có quyền phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về nội dung dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Đồng thời, được quyền sử dụng các thông tin, dữ liệu về mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để nộp hoặc gửi cho các cơ quan, tổ chức cá nhân yêu cầu khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc các hoạt động xã hội.

“Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm”, Dự thảo quy định rõ./.