Cụ thể là, đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, khối lượng thực hiện ước đạt 237,7 tỷ đồng, bằng 7,3% kế hoạch, giải ngân ước đạt 83,2 tỷ đồng, bằng 2,5% kế hoạch; Vốn trái phiếu Chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 775,1 tỷ đồng, bằng 7,05% kế hoạch, giải ngân ước đạt 282,2 tỷ đồng, bằng 2,6% kế hoạch. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Đối với đầu tư thủy lợi, khối lượng thực hiện 3 tháng ước đạt 168,2 tỷ đồng, bằng 7,4% kế hoạch, trong đó vốn ngoài nước ước đạt 122,4 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 38,5 tỷ đồng, bằng 2,18% kế hoạch; Thủy sản: Khối lượng thực hiện 3 tháng ước đạt 13,294 tỷ đồng, bằng 11,3% kế hoạch; Giáo dục, đào tạo ước đạt 16 tỷ đồng, bằng 30,9% kế hoạch; Khoa học công nghệ ước đạt 1,81 tỷ đồng, bằng 4,94% so với kế hoạch; Lĩnh vực khác ước đạt 3,65 tỷ đồng, bằng 3,86% so với kế hoạch.

Vốn giải ngân trong lĩnh vực thủy lợi đạt kết quả tốt nhất

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách TW: Khối lượng thực hiện ước đạt 8,34 tỷ đồng, bằng 3,5% kế hoạch năm, trong đó: Chương trình phát triển thuỷ sản bền vững khối lượng thực hiện ước đạt 1,81 tỷ đồng, bằng 2,58% kế hoạch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững ước đạt 382 triệu đồng bằng 1,11% so với kế hoạch; Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp ước đạt 5,29 tỷ, bằng 5,21% kế hoạch; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ước đạt 850 triệu đồng, bằng 3,62% so với kế hoạch.

Cũng trong 3 tháng đầu năm 2019, khối lượng thực hiện các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ ước đạt 775,137 tỷ đồng, bằng 7,05% kế hoạch, giải ngân ước đạt 282,265 triệu đồng, bằng 2,57% kế hoạch./.