Thông tin được Tổng cục Thống kê công bố trong báo cáo về lao động và việc làm tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 ngày 28/09/2019.

Số người có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm

Theo nhận định của Tổng Cục Thống kê, lao động, việc làm cả nước trong 9 tháng năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, số người có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm dần. Cơ cấu lao động có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ...

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 9 tháng năm 2019 là 55,5 triệu người, tăng 310,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước (quý III/2019 là 55,7 triệu người, tăng 263,8 nghìn người so với quý trước và tăng 263,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, trong đó: lao động nam là 29,1 triệu người, chiếm 52,2% tổng số lao động và lao động nữ 26,6 triệu người, chiếm 47,8%; khu vực thành thị là 18,6 triệu người, chiếm 33,4%; khu vực nông thôn là 37,1 triệu người, chiếm 66,6%).

Số lao động trong độ tuổi có việc làm ngày càng tăng

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 48,9 triệu người, tăng 425,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước (quý III năm 2019 là 49,1 triệu người, tăng 217,8 nghìn người so với quý trước và tăng 377,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, trong đó: lao động nam 26,7 triệu người, chiếm 54,4% tổng số lao động và lao động nữ 22,4 triệu người, chiếm 45,6%; khu vực thành thị 17 triệu người, chiếm 34,7% và khu vực nông thôn là 32,1 triệu người, chiếm 65,3%)

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý III/2019 ước tính là 54,6 triệu người; tính chung 9 tháng là 54,4 triệu người, bao gồm 19,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 35% tổng số (giảm 3,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước); khu vực công nghiệp và xây dựng 15,9 triệu người, chiếm 29,2% (tăng 2,6 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ 19,4 triệu người, chiếm 35,8% (tăng 0,6 điểm phần trăm).

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 9 tháng năm 2019 là 1,99% (quý I là 2,00%; quý II là 1,98%; quý III là 1,99%), trong đó khu vực thành thị là 2,94%; khu vực nông thôn là 1,52%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 9 tháng năm nay là 1,32% (quý I/2019 là 1,21%; quý II và quý III là 1,38%), trong đó khu vực thành thị là 0,73%; khu vực nông thôn là 1,63%.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản 9 tháng năm 2019 là 54,6% (quý I/2019 là 54,7%; quý II là 54%; quý III ước tính là 54,4%), trong đó khu vực thành thị là 46,4%; khu vực nông thôn là 61,6%.

Thu nhập bình quân của lao động làm công đạt 6,7 triệu/tháng

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng nhẹ, với trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao và thu nhập được đảm bảo.

Thu nhập bình quân tháng từ công việc của người lao động quý III/2019 đạt 5,6 triệu đồng, tăng 73.000 đồng so với quý trước và tăng 718.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 6,5 triệu đồng, nữ là 4,6 triệu đồng, lao động thành thị là 7,5 triệu đồng và lao động nông thôn là 4,6 triệu đồng.

Tính riêng cho thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương, ước đạt 6,7 triệu đồng, tăng 116.000 đồng so với quý trước và tăng 775.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khối lao động nam cao gấp 1,1 lần so với lao động nữ và lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,3 lần so với nông thôn.

Nhóm làm công hưởng lương có thu nhập bình quân tháng cao nhất là "lãnh đạo trong các ngành, các cấp và đơn vị", với 11,1 triệu đồng, tăng 407.000 đồng với với quý trước và tăng 1,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nhóm "nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao" là 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 178.000 đồng so với quý trước và tăng 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Với nhóm lao động làm công hưởng lương của những người có trình độ đại học trở lên có thu nhập bình quân là 9,2 triệu đồng, tăng 182.000 đồng so với quý trước và tăng gần 1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm có mức thu nhập thấp nhất là "lao động giản đơn" với 4,9 triệu đồng/tháng, tương đương mức thu nhập của quý trước và tăng 630.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan thống kê cũng thống kê những người chưa học xong tiểu học và chưa bao giờ đi học có thu nhập bình quân tháng tương ứng là 4,9 triệu đồng và 4,2 triệu đồng.

Như vậy, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương trong 9 tháng đầu năm ước đạt 6,7 triệu đồng, tăng hơn 877.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái./.