Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 22, tháng 8 năm 2023

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Lê Thanh Sang

Khoa Khoa học Đất - Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Mao Huỳnh Như, Paul Kristiansen, Michael Coleman

Khoa Khoa học, Nông nghiệp, Kinh doanh và Luật -

Trường Khoa học Môi trường và Nông thôn, Đại học New England, Úc

Huỳnh Việt Khải, Trần Thị Thu Duyên

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ, Việt Nam