Bước tiến mới trong thu hút đầu tư

Xác định hoạt động thu hút đầu tư là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, năm 2018 Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình đã tiếp tục triển khai nhiều hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm ở trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có được bức tranh toàn cảnh sống động về môi trường đầu tư kinh doanh tại các KCN trong Tỉnh.

Công nhân nhà máy may trong KCN Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Với những cố gắng trên, năm 2018, các KCN trên địa bàn thu hút được 20 dự án, (trong đó có 2 dự án FDI), đạt 142,85% so với cùng kỳ và 333,3 % với kế hoạch. Trong đó, Ban Quản lý đã cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án; giấy chứng nhận đăng lý đầu tư cho 3 dự án; 5 dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng lý đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư (QĐCTĐT) và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng lý đầu tư cho 25 dự án.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, các KCN tỉnh Hòa Bình đã thu hút được 87 dự án, trong đó có 23 dự án FDI với vốn đăng ký là 605,4 triệu USD và 64 dự án DDI với vốn đăng ký 7.250,14 tỷ đồng. Hiện tại, các KCN trên địa bàn đã có 49 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN

Năm 2018, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn, thể hiện cụ thể trên các lĩnh vực:

- Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng được duy trì và thực hiện tốt. Phòng chức năng của Ban đã hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt; hoàn thành điều chỉnh và công bố đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các KCN: Yên Quang, Bờ trái Sông Đà và KCN Mông Hóa; hướng dẫn, thẩm định thiết kế cơ sở 08 dự án; cấp giấy phép xây dựng 08 dự án; cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng 2 dự án; xác nhận khối lượng công trình hoàn thành cho 1 dự án...

- Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, cụ thể: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án tạo quỹ đất sạch KCN Mông Hóa; lập danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện quan trắc định kỳ năm 2018 và thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ môi trường theo quy định; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường năm 2018; rà soát, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong KCN... Năm 2018 đã xác nhận việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường cho 6 doanh nghiệp, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi vận hành sản xuất cho 1 doanh nghiệp trong KCN.

- Công tác quản lý doanh nghiệp được quan tâm sát sao. Ban thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc...

Năm 2018, Ban đã tổ chức 3 Hội nghị truyền thông chuyên đề về Kỹ năng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân; tổ chức Hội nghị và huấn luyện phòng chống cháy nổ tại KCN Lương Sơn; triển khai thực hiện các loại hình dịch vụ về đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân...

Công tác cải cách hành chính, tổng hợp và công tác phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh có nhiều có nhiều bước tiến mới. Năm 2018, chỉ số cải cách hành chính của Ban xếp thứ 16/20 các sở, ngành; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin xếp thứ 4/20 các sở, ngành.

Năm 2018 Ban đã tiếp nhận 156 hồ sơ, trả 156 kết quả, 100% hồ sơ giải quyết trước và đúng thời hạn quy định; đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018; tham mưu cho UBND Tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh, các Quyết định phân công nhiệm vụ, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Đặc biệt Ban đã làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh trong công tác thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quản lý lao động, quản lý xây dựng, quản lý môi trường.

Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và tăng trưởng

Năm 2018, trong các KCN có thêm 5 dự án mới đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp trong các KCN hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng, các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu đều tăng hơn so với năm trước, cụ thể: Doanh thu đạt 15.282 tỷ đồng, bằng 118,04% so với cùng kỳ và đạt 117,5% so với kế hoạch; giá trị xuất khẩu đạt 595,84 triệu USD, bằng 117,58 % so với cùng kỳ và đạt 114,5% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 201 tỷ đồng, bằng 130,14 so với cùng kỳ và đạt 100,5% so với kế hoạch; tạo việc làm mới cho 1.538 lao động, bằng 86,55% so với cùng kỳ và đạt 102,5% so với kế hoạch.

Một số doanh nghiệp có doanh thu và giá trị xuất khẩu tăng cao so với năm 2017 là Công ty TNHH HNT Vina (gần 200 triệu USD, tăng trên 50 triệu USD so với năm 2017); Công ty TNHH DoosungTech Việt Nam (trên 180 triệu USD); Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel VNHB (trên 80 triệu USD, tăng gần 35 triệu USD so với năm 2017); Công ty TNHH Dệt kim Hòa Bình Koyuseni tuy mới đi vào sản xuất kinh doanh năm thứ 2 nhưng doanh thu đã đạt 120 tỷ đồng, tăng trên 60 tỷ so với năm 2017, số lao đông tăng từ 192 lên 450 người...

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, các doanh nghiệp trong các KCN cũng đã tích cực làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đến đời sống và việc làm cho người lao động (nhiều doanh nghiệp đã tạo việc làm cho từ trên 1.000 lao động trở lên, trong đó hơn 90% là lao động địa phương). Đặc biệt, các doanh nghiệp còn giải quyết việc làm cho nhiều đối tượng lao động là người khuyết tật, lao động nữ lớn tuổi.

Tập trung mọi nguồn lực phát triển các KCN

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình cho biết, năm 2019 Ban phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển các KCN đó là:

Phấn đấu lấp đầy 100% diện tích KCN Lương Sơn; 80% KCN Bờ trái sông Đà và 30% diện tích KCN Mông Hoá; đầu tư hoàn thành các công trình hạ tầng thiết yếu các KCN: Mông Hoá và Yên Quang; quản lý, khai thác thu hút các dự án vào KCN Lạc Thịnh; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; thu hút 08 dự án đầu tư mới vào KCN; 05 dự án đầu tư mới được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; các doanh nghiệp KCN đạt được các chỉ tiêu: Doanh thu đạt 13.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 550 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 210 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1500 người lao động

Thực tế hiện nay việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư, phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do nhiều nguyên nhân khách quan nên các KCN chưa thật sự tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư vào KCN. Vì vậy, để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, năm 2019 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình về đẩy mạnh phát triển các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2014-2020. Trong đó, tập trung thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tham mưu, trình ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về tỷ lệ phân bổ vốn từ nguồn thu sử dụng đất hàng năm để đầu tư phát triển hạ tầng các khu, CCN của Tỉnh; làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các KCN, CCN tỉnh Hòa Bình; khai thác, huy động tổng hợp các nguồn vốn để tạo sự đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật cả trong và ngoài hàng rào KCN; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư vào các KCN; tập trung thu hút các dự án lớn công nghệ tiên tiến, các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

Thứ hai, tăng cường thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Quản lý quy hoạch và xây dựng; quản lý đầu tư; quản lý tài nguyên và môi trường; quản lý doanh nghiệp, lao động, công tác cải cách hành chính - tổng hợp...

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc các dự án triển khai xây dựng đúng tiến độ, quy mô được cấp phép. Thường xuyên rà soát các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong KCN để có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai.

Tập trung đầu tư cơ bản hoàn thành hạ tầng các KCN Mông Hoá, Yên Quang, Lạc Thịnh theo hình thức doanh nghiệp vào đến đâu, xây dựng hạ tầng đến đó.

Thứ ba, luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp. Phối hợp với Công đoàn các KCN Tỉnh chăm lo đời sống, việc làm của công nhân KCN; trong đó tập trung chính là tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức, tác phong lao động công nghiệp; mở rộng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp xây dựng và thực hiện thiết chế văn hoá tại khu nhà ở công nhân KCN.

Tập trung mọi nguồn lực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu; tăng cường cải tiến công nghệ, trang thiết bị, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, bảo đảm việc làm ổn định, chú trọng cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành trong tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ động thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, bảo hiểm,... chế độ báo cáo, đồng thời thường xuyên phối hợp và phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan và UBND tỉnh Hòa Bình./.