Theo B Công Thương, B Thương mi Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết lun cui cùng trong v vic rà soát hành chính ln th 13 (POR 13) bin pháp chng bán phá giá cá tra – basa ca Vit Nam (giai đon rà soát t 01/08/2015 ti 31/07/2016).

Căn c kết lun này, các doanh nghip xut khu cá tra, basa ca Vit Nam s b áp dng mc thuế chng bán phá giá t 2,39 USD/kg - 7,74 USD/kg cho giai đon rà soát nói trên.

Cá tra và cá ba sa của Việt Nam sẽ bị Hoa Kỳ áp mức thuế chống bán phá giá cao

Mc thuế 7,74 USD/kg được đưa ra ln này cao 3,2 ln so vi mc thuế mà M đưa ra trong quyết đnh sơ b POR13 và cao gp 9,7 ln so vi mc thuế kỳ POR12 mà cá tra Vit Nam xut khu sang Hoa Kỳ phi chu.

"Đây là các mc thuế rt cao và s có tác đng ln ti xut khu cá tra, basa ca Vit Nam sang Hoa Kỳ", theo B Công Thương.

Hin B này đã và đang phi hp cht ch vi Hip hi chế biến và xut khu thy sn Vit Nam (VASEP), các doanh nghip xut khu ca Vit Nam đ trao đi thông tin và nêu ý kiến vi các cơ quan chc năng ca Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, dù doanh nghip Vit trong quá trình rà soát đã n lc phi hp, cung cp thông tin cho DOC nhưng đơn v này vn quyết đnh s dng d liu bt li sn có (AFA) đ xác đnh mc thuế cui cùng. Đng thi, DOC cũng thay đi thông l điu tra ca mình khi áp mc thuế rt cao tính theo AFA cho nhiu doanh nghip xut khu ca Vit Nam.

B Công Thương cho rng, mc thuế mà Hoa Kỳ đưa ra là không khách quan, mang tính bo h quá mc. B Công Thương đ ngh phía Hoa Kỳ xem xét, điu chnh li cách xác đnh mc thuế đi vi các công ty liên quan ca Vit Nam trên nguyên tc khách quan, tuân th quy đnh ca WTO, công bng cho tt c các bên liên quan.

B Công Thương nhn mnh s tiếp tc phi hp vi các b, ngành liên quan, VASEP và các doanh nghip xut khu cá tra, basa ca Vit Nam, tho lun tt c các phương án x lý đ đm bo quyn li chính đáng cho các doanh nghip Vit Nam./.