Tiếp tục Chương trình Phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Tại Phiên họp, UBTVQH đã nghe Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo về các vấn đề xin ý kiến UBTVQH.

Theo đó, về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19: Đoàn Giám sát thể hiện tại dự thảo Nghị quyết quy định giao Chính phủ chỉ đạo rà soát, tổng hợp, phân loại, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản được tài trợ, cho, biếu, tặng không có đủ hồ sơ, tài liệu, không xác định được giá trị; việc thanh toán cho các đơn vị đã cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 chưa ký hợp đồng đặt hàng…

Cần thống nhất trên cơ sở nguyên tắc giao UBND cấp huyện quản lý trung tâm y tế cấp huyện
Theo Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, để bảo đảm tính khả thi, đề nghị Quốc hội cho phép trong trường hợp phát sinh các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, UBTVQH, thì Chính phủ báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định trước khi thực hiện

Đoàn giám sát cũng bổ sung một khoản giao Chính phủ rà soát, hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí còn dư được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các cơ sở y tế trong phòng, chống dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Về mô hình trung tâm y tế huyện, theo quy định của pháp luật, nội dung này thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo nguyên tắc quản lý kết hợp, rõ trách nhiệm, dự thảo Nghị quyết chỉnh lý và thể hiện theo hướng, thực hiện thống nhất trong cả nước việc phân cấp quản lý đối với trung tâm y tế huyện, bảo đảm sự chỉ đạo xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành...

Để bảo đảm hiệu quả triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, dự thảo Nghị quyết giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn phù hợp với quy mô, cơ cấu dân số, điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ở khu vực đô thị, nông thôn. Nghị quyết cũng bổ sung nội dung khuyến khích các địa phương có chính sách thu hút cán bộ, nhân viên y tế về công tác tại y tế cơ sở, làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Cần thống nhất trên cơ sở nguyên tắc giao UBND cấp huyện quản lý trung tâm y tế cấp huyện
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lưu ý một số nội dung liên quan đến cách thức diễn đạt đối với dự thảo Nghị quyết

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết nghiêm túc, kỹ lưỡng của Đoàn giám sát. Tuy nhiên, để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua tại đợt 2 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tới đây, đề nghị lưu ý một số nội dung liên quan đến cách thức diễn đạt, thể hiện tại Điều 2 – nhiệm vụ, giải pháp; Khoản 8 – Điều 2 quy định về quản lý đối với trung tâm y tế huyện…

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Đoàn Giám sát nghiên cứu thể hiện lại quy định tại Khoản 1 – Điều 2 theo hướng, bổ sung và chỉ rõ các luật có liên quan đến lĩnh vực y tế cơ sở, y tế dự phòng và tình trạng khẩn cấp cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trên cơ sở bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Kết luận số 19-KL/TW và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh…

Liên quan đến khoản 8, Điều 2 về trung tâm y tế cấp huyện, ông Vương Đình Huệ đề nghị, để đảm bảo tính khả thi, thực hiện được trên thực tế, cần thống nhất trên cơ sở nguyên tắc giao cho UBND cấp huyện quản lý trung tâm y tế cấp huyện, đồng thời, đề nghị Chính phủ có lộ trình thực hiện đảm bảo tính khả thi…/