Hà Tĩnh có tc đ tăng trưởng công nghip cao nht c nước

Ch s sn xut toàn ngành công nghip tháng 03/2018 ước tính tăng 8,7% so vi cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế biến, chế to tăng 11,1%; sn xut và phân phi đin tăng 8,3%; cung cp nước và x lý rác thi, nước thi tăng 8,1%; khai khoáng gim 3,6%.

Tính chung quý I năm 2018, ch s sn xut toàn ngành công nghip tăng 11,6% so vi cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiu mc tăng cùng kỳ các năm gn đây (năm 2015 tăng 9,3%; năm 2016 tăng 8,2% và năm 2017 tăng 5,1%).

Trong đó, ngành công nghip chế biến, chế to tiếp tc tăng trưởng cao 13,9% (vi tr ct chính là ngành sn xut sn phm đin t, máy vi tính, sn phm quang hc và sn xut kim loi), đóng góp 10,5 đim phn trăm vào mc tăng chung; ngành sn xut và phân phi đin tăng trưởng n đnh mc 10,5%, đóng góp 0,9 đim phn trăm; ngành cung cp nước và x lý rác thi, nước thi tăng 7,1%, đóng góp 0,1 đim phn trăm; ngành khai khoáng tăng 0,4%, đóng góp 0,1 đim phn trăm.

Xét theo công dng sn phm công nghip, ch s sn xut ca sn phm trung gian (phc v cho quá trình sn xut tiếp theo) quý I/2018 tăng 12,2% so vi cùng kỳ năm trước; sn phm phc v cho s dng cui cùng tăng 11,1% (sn phm là tư liu sn xut tăng 6,2% và sn phm phc v cho tiêu dùng ca dân cư tăng 13,5%).

Trong các ngành công nghip cp II, mt s ngành có ch s sn xut 3 tháng đu năm nay tăng cao so vi cùng kỳ năm trước, đóng góp ch yếu vào mc tăng trưởng chung ca toàn ngành công nghip: sn xut sn phm đin t, máy vi tính và sn phm quang hc tăng 29,3%; thoát nước và x lý nước thi tăng 22,1%; sn xut thuc, hóa dược và dược liu tăng 17,9%; sn xut kim loi tăng 14%; dt tăng 13,7%; sn xut sn phm t kim loi đúc sn tăng 13,4%; sn xut giường, t, bàn, ghế tăng 12,8%.

Mt s ngành có mc tăng thp hoc gim: khai thác than cng và than non tăng 2,9%; sn xut sn phm t cao su, plastic và sn xut than cc, sn phm du m tinh chế cùng tăng 2%; hot đng thu gom, x lý và tiêu hy rác thi tăng 1,9%; sn xut thuc lá tăng 1,5%; khai khoáng khác (đá, cát, si…) tăng 1,1%...

Mt s sn phm công nghip ch yếu 3 tháng đu năm tăng cao so vi cùng kỳ năm trước: st thép thô tăng 37,2%; vi dt t si tng hp hoc si nhân to tăng 27,8%; sa bt tăng 26,9%; ti vi tăng 21,2%; thc ăn cho thy sn tăng 17,5%.

Mt s sn phm tăng thp hoc gim: thép thanh, thép góc tăng 4,9%; phân hn hp NPK tăng 3,8%; than đá tăng 2,9%; thc ăn gia súc tăng 0,2%; sa tươi gim 0,4%; du gi đu, du x gim 0,9%; đin thoi di đng gim 1,4%; giày, dép da gim 2,1%; phân u rê gim 3,6%; du m thô khai thác gim 7,9%; sa tm, sa ra mt gim 8,2%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3 tăng 16,4% so với tháng trước

Ch s sn xut công nghip quý I năm 2018 ca 63 tnh, thành ph trc thuc Trung ương đu tăng so vi cùng kỳ năm trước, trong đó Hà Tĩnh là đa phương có tc đ tăng trưởng cao nht (gp 2,6 ln cùng kỳ năm trước), ch yếu do có s đóng góp ca Tp đoàn Formosa mi đi vào sn xut quy mô ln.

Ch s sn xut quý I/2018 so vi quý I/2017 ca mt s đa phương có quy mô công nghip ln như sau: Bc Ninh tăng 38%; Hi Phòng tăng 22,6%; Thái Nguyên tăng 12,3%; Hi Dương tăng 12,1%; Vĩnh Phúc tăng 11,2%; Hà Ni tăng 8,5%; Qung Nam tăng 8,3%; Đà Nng tăng 8%; Đng Nai tăng 7,5%; Bình Dương tăng 7,4%; Cn Thơ tăng 7%; Qung Ninh tăng 6,8%; thành ph H Chí Minh tăng 6,1%; Bà Ra - Vũng Tàu tăng 5,4%.

Ch s tiêu th toàn ngành công nghip chế biến, chế to tháng 3/2018 tăng 16,4% so vi tháng trước và tăng 10,4% so vi cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I năm nay, ch s tiêu th ngành chế biến, chế to tăng 14,2% so vi cùng kỳ năm 2017, trong đó mt s ngành có ch s tiêu th tăng cao: Sn xut thuc, hóa dược và dược liu tăng 60,7%; sn xut sn phm đin t, máy vi tính và sn phm quang hc tăng 28,4%; sn xut xe có đng cơ tăng 20,2%. Mt s ngành có ch s tiêu th tăng thp hoc gim: Sn xut thiết b đin tăng 4,8%; sn xut sn phm t cao su và plastic tăng 4,1%; sn xut phương tin vn ti tăng 2,2%; sn xut hóa cht và sn phm hóa cht gim 0,9%; sn xut thuc lá gim 2%; chế biến g và sn xut sn phm t g, tre, na gim 7%.

Phương tin vn ti, sn phm đin t, máy vi tính... tn kho cao

Ch s tn kho toàn ngành công nghip chế biến, chế to ti thi đim 31/3/2018 ước tính tăng 6,4% so vi cùng thi đim tháng trước và tăng 13,5% so cùng thi đim năm trước, trong đó mt s ngành có ch s tn kho tăng thp hơn mc tăng chung hoc gim: Sn xut thiết b đin tăng 4,4%; sn xut hoá cht và sn phm hoá cht tăng 3%; sn xut xe có đng cơ gim 0,1%; sn xut sn phm t kim loi đúc sn gim 3,9%; sn xut giy và sn phm t giy gim 5,7%; sn xut da và sn phm có liên quan gim 12,3%; sn xut thuc, hóa dược và dược liu gim 53,8%.

Mt s ngành có ch s tn kho tăng cao hơn mc tăng chung: Sn xut phương tin vn ti tăng 309,3%; sn xut sn phm đin t, máy vi tính và sn phm quang hc tăng 146,8%; sn xut kim loi tăng 64,3%; sn xut thuc lá tăng 59,2%; sn xut sn phm t khoáng phi kim loi khác tăng 42,1%; in, sao chép bn ghi các loi tăng 38,9%; sn xut trang phc tăng 31,8%.

T l tn kho toàn ngành công nghip chế biến, chế to bình quân quý I năm 2018 là 68,2%, thp hơn t l 71,9% ca cùng kỳ năm 2017, trong đó mt s ngành có t l tn kho cao: dt là 301,8%; chế biến g và sn xut sn phm t g, tre, na 130,6%; sn xut xe có đng cơ 87,4%; sn xut sn phm t khoáng phi kim loi khác 78,8%; sn xut kim loi 78,7%; sn xut hóa cht và sn phm hóa cht 78,1%.

S lao đng đang làm vic trong các doanh nghip công nghip ti thi đim 1/3/2018 tăng 3,8% so vi cùng thi đim năm trước, trong đó lao đng khu vc doanh nghip nhà nước gim 1,2%; doanh nghip ngoài nhà nước tăng 3,9% và doanh nghip có vn đu tư trc tiếp nước ngoài tăng 4,5%. Ti thi đim trên, s lao đng làm vic trong các doanh nghip ngành khai khoáng gim 2,7% so vi cùng thi đim năm trước (khai thác du thô, khí đt t nhiên gim 7,3%); cung cp nước, x lý rác thi, nước thi gim 0,7%; sn xut và phân phi đin gim 0,1%; riêng ngành chế biến, chế to tăng 4,3% (ngành sn xut sn phm đin t, máy vi tính và sn phm quang hc tăng 13,4%).

Lao đng trong các doanh nghip công nghip ti thi đim 1/3/2018 so vi cùng thi đim năm trước ca mt s đa phương có quy mô công nghip ln như sau: Cn Thơ tăng 33,7%; Hi Phòng tăng 11,5%; Bc Ninh tăng 11%; Thái Nguyên tăng 10,8%; Hi Dương tăng 4,6%; Đng Nai tăng 3,4%; Hà Ni tăng 3,2%; Qung Nam tăng 2,8%; Bình Dương tăng 2,5%; Đà Nng tăng 1,9%; Vĩnh Phúc tăng 1,8%; thành ph H Chí Minh tăng 0,3%; Qung Ninh gim 1,9%; Bà Ra - Vũng Tàu gim 2,6%./.