Chính phủ thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu
Cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu (Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Lai Châu, có vai trò thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KKT (bao gồm KKT cửa khẩu) và các KCN trên địa bàn tỉnh Lai Châu; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong các KKT (bao gồm KKT cửa khẩu) và KCN Tỉnh; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Lai Châu theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình Quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp của Ban Quản lý và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ban Quản lý KKT tỉnh Lai Châu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 68, Điều 69 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT; quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg, ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp có thẩm quyền và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Lai Châu có trách nhiệm trình UBND tỉnh Lai Châu quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập Ban Quản lý KKT tỉnh Lai Châu sẽ giúp hoạt động quản lý nhà nước về KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh Lai Châu phát huy cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư và sản xuất, kinh doanh trong các KKT và và KCN trên địa bàn tỉnh Lai Châu./.