Phát huy sức mạnh từ các phong trào thi đua

Trưởng ban Qun lý các KCN Bc Ninh Bùi Hoàng Mai phát biu ti

Hi ngh tng kết Khi thi đua Ban Qun lý các KCN, KCX, KKT các tnh đồng bng sông Hng năm 2019

Thc hin nghiêm túc công tác thi đua, khen thưởng do Trung ương, B Kế hoch và Đầu tư và UBND tnh Bc Ninh phát động, ngay t đầu năm 2019 Ban Qun lý các khu công nghip (KCN) Bc Ninh (viết tt là Ban Qun lý) đã ch đạo và trin khai phát động các phong trào thi đua ti toàn th cán b, công chc, viên chc (CBCCVC) và người lao động(NLĐ) trong cơ quan cũng như đến các doanh nghip KCN.

Qua đó đó đã to s chuyn biến mnh m trong nhn thc tư tưởng và trách nhim ca người đứng đầu cơ quan, đơn v đối vi công tác thi đua khen thưởng; nâng cao nhn thc và tinh thn trách nhim ca CBCCVC và NLĐ Ban Qun lý trong vic thc hin các quy định pháp lut v thi đua, khen thưởng. Mt khác đã có tác động sâu sc đến tinh thn và khí thế các doanh nghip trong các KCN, động viên NLĐ hăng hái thi đua, phát trin hot động sn xut kinh doanh, đảm bo n định vic làm và thu nhp cho người lao động. Góp phn chuyn dch cơ cu lao động, chuyn dch cơ cu kinh tế và phát trin kinh tế - xã hi ti địa phương.

Ghi nhn nhng thành tích xut sc mà Ban Qun lý đã đạt được, năm 2019 tp th và cá nhân trong Ban vinh d được đón nhn nhiu phn thưởng cao quý, tiêu biu như: Giám đốc Công an tnh Bc Ninh đã tng Giy khen cho 02 tp th Phòng và 03 cá nhân Ban Qun lý vì đã lp thành tích xut sc trong công tác thc hin Quy chế phi hp năm 2018; Bo Him xã hi tnh Bc Ninh tng k nim chương "Vì s nghip Bo him xã hi" cho Trưởng ban Qun lý Bùi Hoàng Mai; Ch tch UBND Tnh khen thưởng cho Phó Trưởng Ban Qun lý Nguyn Đức Long vì là công chc tiêu biu xut sc trong phong trào thc hin văn hóa công sở…

Chuyn biến tích cc t các phong trào thi đua yêu nước

Công nhân đang làm vic ti Nhà máy Goldsun - KCN Quế Võ

Phát huy sc mnh ca tinh thn đoàn kết, thi đua yêu nước cùng nhng thành tích xut sc đã đạt được trong thi gian qua, tp th CBCCVC và NLĐ Ban Qun lý đã tích cc hưởng ng các phong trào thi đua do lãnh đạo Ban Qun lý phát động, kiên trì khc phc khó khăn hoàn thành toàn din hot động qun lý nhà nước, góp phn thc hin thng li mc tiêu, ch tiêu, nhim v phát trin kinh tế - xã hi Tnh năm 2019.

Qua các phong trào thi đua yêu nước, đội ngũ CBCCVC và NLĐ cơ quan ngày càng có kh năng thích ng nhanh vi môi trường làm vic chuyên nghip, tích cc hc tp để nâng cao trình độ chuyên môn nghip v và các kiến thc chính tr, xã hi; chp hành nghiêm các quy định ca Đảng và Nhà nước.

Mt s kết qu đã đạt được trong năm 2019, c th:

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm thc hin tt. Ban Qun lý phi hp cht ch vi các cơ quan, ban ngành chc năng trong Tnh và các ch đầu tư KCN trong vic xây dng, thc hin tt chương trình, kế hoch xúc tiến đầu tư năm 2019.

Vi quan đim xúc tiến đầu tư có chn lc, Ban Qun lý đặc bit quan tâm chú trng đến công tác xúc tiến đầu tư ti ch để nhà đầu tư có th trc tiếp tìm hiu thc tế môi trường đầu tư trong tương lai (kinh nghim xúc tiến đầu tư nhiu năm cho thy hình thc xúc tiến đầu tư ti ch mang li hiu qu cao vì không tn nhiu chi phí mà nhà đầu tư có th tìm hiu thc tế môi trường đầu tư). Đồng thi h tr gii quyết tt các khó khăn vướng mc cho các doanh nghip KCN (liên quan đến lĩnh vc đầu tư, ưu đãi đầu tư.....). Trong năm 2019 các ngun vn đầu tư công được gii ngân, cung cp kp thi, to điu kin thun li cho vic trin khai các d án, đề án s dng vn ngân sách ca cơ quan, đơn v.

Tính đến hết tháng 11/2019 Ban Qun lý đã cp mi 134 Giy chng nhn đăng ký đầu tư vi tng vn đầu tư đăng ký là 731,15 triu USD và 2.426,813 t đồng (tương đương 105,52 triu USD); c th: cho 113 d án đầu tư nước ngoài (FDI) vi tng vn đầu tư là 625,63 triu USD và 21 d án trong nước (DDI) vi tng vn đầu tư là 2.426,813 t đồng, tương đương 105,52 triu USD.

Ngoài ra, Ban đã cp 425 lượt d án đầu tư điu chnh (FDI: 357 lượt; DDI: 68 lượt), trong đó có: 122 lượt d án điu chnh tăng vn đầu tư vi tng vn đầu tư tăng thêm 659,31 triu USD (102 lượt d án FDI tăng vn đầu tư 644,37 triu USD; 20 d án DDI tăng vn đầu tư 3.127,42 t đồng, tương đương 135,97 triu USD); 10 lượt d án FDI gim vn đầu tư 89,25 triu USD, 03 d án DDI điu chnh gim vn đầu tư 731 t đồng (tương đương 31,78 t USD).

Tính đến hết tháng 11/2019, tng vn đầu tư đăng ký cp mi và điều chỉnh tăng thêm vn đầu tư là 1.390,46 triu USD (DDI: 4.823,2 t đồng, tương đương 209,7 triu USD; FDI là 1.180,75 triu USD). So vi kế hoch năm 2019, s d án đăng ký cp mi đạt 167% (134 d án/ 80 d án) và tng vn đầu tư đăng ký cp mi và điu chnh tăng thêm đạt 155% (1.390,46 triu USD/ 900,00 triu USD). So vi cùng k năm 2018, s d án cp mi đạt 123% (134 d án/109 d án) và tng vn đầu tư đăng ký cp mi và điu chnh tăng thêm đạt 121% (1.390,46 triu USD/1.144,81 triu USD).

Trong năm 2019 Ban cũng đã cp mi 01 d án h tng KCN (d án Đầu tư, xây dng, kinh doanh, phát trin kết cu h tng KCN, thương mi và dch v VSIP Bc Ninh II”; cp 01 Giy phép văn phòng đại din, điu chnh 01 Giy phép thành lp văn phòng đại din ca thương nhân nước ngoài ti Vit Nam.

Lũy kế đến ngày 20/11/2019, đã cp 1.463 Giy chng nhn đầu tư đối vi d án th cp (DDI là 466, FDI là 997) vi tng vn đầu tư cp mi và điu chnh đạt 19.220,49 triu USD (c th: DDI là 50.115,55 t đồng tương đương 2.364,07 triu USD, FDI là 16.856,42 triu USD).

Trong năm 2019, trong các KCN có 135 d án đi vào hot động, nâng tng s d án đi vào hot động đến hết tháng 11/2019 là 1.070 d án.

Tình hình hot động sn xut kinh doanh ca các doanh nghip trong các KCN tương đối n định, vi các ch tiêu chính đạt được: Giá tr sn xut công nghip đạt 1.151.265 t đồng; doanh thu đạt 1.275.355 t đồng; xut khu đạt 37.300 triu USD; nhp khu đạt 22.600 triu USD; np ngân sách đạt 11.500 t đồng.

Công tác qun lý lao động được theo dõi, qun lý sát sao. Đến thi đim hin ti, các KCN Bc Ninh đã thu hút được 294.571 lao động, tăng 9.615 lao động so vi cui năm 2018 vi thu nhp bình quân người lao động là 7.5 triu đồng/người/tháng.

Trong năm 2019, Ban đã thc hin tt công tác đăng ký ni quy lao động cho 84 doanh nghip; tiếp nhn 86 bn tho ước lao động tp th ca doanh nghip; cp, cp li 2.809 Giy phép lao động cho người nước ngoài; xác nhn 82 người nước ngoài đang làm vic trong các KCN không thuc din cp Giy phép lao động; tiếp nhn Thông báo v vic làm thêm gi t 200h đến 300h trong năm 2019 ca 32 doanh nghip; chp thun kế hoch s dng lao động là người nước ngoài (theo y quyn ca UBND Tnh) cho 1.215 doanh nghip.

Bên cnh đó, làm tt công tác phi hp các đơn v có liên quan, tham gia mt s chương trình thc hin tt công tác tuyên truyn chính sách v chính sách tin lương, bo him xã hi,... tuyên truyn, đôn đốc các doanh nghip KCN thc hin tt pháp lut v lao động, nht là lao động nước ngoài, thc hin ni quy lao động, ký tha ước lao động tp th, kim tra các doanh nghip KCN, gii quyết các v đình công ti các KCNQua đó góp phn đảm bo n định trt t ti doanh nghip, đồng thi giúp doanh nghip thc hin tt hơn chính sách lao động, ci thin mi quan h lao động hài hòa, n định.

Công tác quy hoch, đầu tư xây dng kết cu h tng KCN được tăng cường đẩy mnh. Trong năm 2019, Ban Qun lý thc hin tt công tác tham mưu cho UBND Tnh rà soát, điu chnh quy hoch các KCN trình B Kế hoch và Đầu tư thm định, Th tướng Chính ph phê duyt.

Đồng thi hoàn thành tt các ni dung: Kim tra công tác nghim thu hoàn thành công trình đưa vào s dng theo quy định; tiến hành cp 65 Chng ch quy hoch; xác nhn tha thun nguyên tc thuê li đất cho 46 d án; thm định thiết kế cơ s cho khong 45 d án, thm định thiết kế Bn v thi công và Báo cáo kinh tế k thut cho 92 d án; cp 115 Giy phép xây dng (GPXD) và cp điu chnh GPXD cho 15 d án.

Bên cnh đó, công tác ci cách hành chính (CCHC) được quan tâm chú trng và tăng cường đẩy mnh. Thc hin tt vic áp dng, duy trì, kết hp vi ng dng các phn mm công ngh thông tin phc v hiu qu công tác qun lý, điu hành và gii quyết th tc hành chính ti cơ quan. Đặc bit trin khai tt công tác ci cách th tc hành chính (TTHC), thường xuyên rà soát các TTHC đã ban hành. ng dng trit để và hiu qu công ngh thông tin trong gii quyết TTHC, tin hc hóa ti đa các hot động trong quy trình TTHC; tiến hành sa đổi, b sung và ban hành các TTHC mi cho phù hp s thay đổi ca các văn bn quy phm pháp lut, các văn bn quy định mi ca Trung ương. Trong 11 tháng đầu năm 2019, Ban Qun lý tiếp nhn 6.783 h sơ gii quyết TTHC, tăng hơn 10% so vi cui năm 2018. Trong đó, s h sơ tr sm, tr đúng hn là 6.468 h sơ; không có h sơ tr chm. Còn li là h sơ đang gii quyết.

Hin ti, cơ quan đang trin khai thc hin Đề án Hin đại hóa h thng Công ngh thông tin ti Ban qun lý các KCN Bc Ninh giai đon 2019-2020. Ban hành và duy trì thc hin nghiêm túc các quy định v đo lường s hài lòng ca người dân, doanh nghip đối vi s phc v cơ quan theo Đề án ca B Ni v và Kế hoch ca UBND Tnh. Kết qu kho sát đánh giá ca Vin nghiên cu phát trin Kinh tế- Xã hi Tnh v các đơn v S, ngành có giao dch TTHC ti Trung tâm hành chính công Tnh thì Ban qun lý các KCN Bc Ninh đứng th 1 vi s đim tng hp là 69,93, tăng 09 bc so vi năm 2018.

Công tác bo v môi trường (BVMT), an ninh trt t (ANTT), phòng chng cháy n, an toàn lao động, an toàn v sinh thc phm thường xuyên được quan tâm và giám sát cht ch.

V công tác môi trường, đã tham gia hp thm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do S Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tnh ch trì cho 131 d án và do B Tài nguyên và môi trường ch trì cho 04 d án; phi hp vi S TN&MT kim tra xác nhn các công trình, bin pháp bo v môi trường cho 29 Công ty; đôn đốc thc hin ni dung ĐTM cho 14 doanh nghip, chy vn hành th nghim công trình BVMT cho 05 doanh nghip; phi hp vi các cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan thc hin tt công tác kim tra, đôn đốc vic thc hin bo v môi trường; đến nay, 9/10 KCN đang hot động có h thng x lý nước thi tp trung đạt tiêu chun môi trường.

Cùng vi đó, thc hin tt công tác phi hp (vi các S, ngành, UBND huyn, xã có KCN, Công ty đầu tư h tng KCN, các đơn v liên quan) trong vic thc hin đảm bo ANTT, an toàn ti các KCN và gii quyết tt các kiến ngh ca các Công ty. T đầu năm đến nay tình hình ANTT trong các KCN cơ bn được đảm bo.

Công tác thanh tra, kim tra tiếp tc được duy trì đẩy mnh; thc hin tt công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí và các biu hin tiêu cc khác; xây dng và trin khai kế hoch kim tra các doanh nghip trong KCN v các lĩnh vc sau cp Giy chng nhn đầu tư, xây dng, lao động và môi trường. Đồng thi gii quyết đơn thư kiến ngh ca doanh nghip, người lao động trong các KCN, không để tn đọng kéo dài.Trong năm qua đã không có đơn thư khiếu ni, t cáo đối vi cán b, công chc, viên chc cơ quan.

Tiếp tc đẩy mnh thu hút đầu tư và phát trin các KCN

Lãnh đạo Khi thi đua Ban Qun lý các KCN, KCX, KKT tnh đồng bng Sông Hng năm 2019 tng hoa chúc mng Ban Qun lý các KCN Bc Ninh được Khi thi đua tín nhim bu là Khi trưởng và Ban Qun lý các KCN và CX Hà Ni là Khi phó Khi thi đua năm 2020

Theo Ban Qun lý các KCN Bc Ninh, năm 2020 Ban tiếp tc đẩy mnh thu hút đầu tư và xây dng, phát trin các KCN trên địa bàn, trng tâm là:

Xây dng mt s KCN h tr; xây dng và phát trin các KCN gn vi khu đô th theo hướng hin đại, đồng b để tr thành đim đến hp dn ca các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thi tiếp tc đẩy mnh ci cách th tc hành chính, công khai, minh bch, to mi điu kin thun li nht cho nhà đầu tư

Tập trung thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường. Phấn đấu thu hút khoảng 90-95 dự án thứ cấp đầu tư vào các KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng đạt khoảng 1.100 triệu USD.

Các doanh nghip KCN to ra: Giá tr sn xut công nghip đạt khong 1.200.000 t đồng; giá tr xut khu đạt khong 36 t USD; giá tr nhp khu đạt khong 21 t USD; thu ngân sách thông qua các khon thuế đạt khong 13.000 t đồng; các KCN to vic làm mi cho khong 4.000-5.000 lao động.

Tiếp tc phát động và trin khai hiu qu các phong trào thi đua, phn đấu đạt được các ch tiêu thi đua: Tp th lao động tiên tiến đạt 100%; tp th lao động xut sc đạt 35%; lao động tiên tiến đạt 100%; danh hiu Chiến sĩ thi đua cơ s đạt 15%; tp th Ban qun lý đạt danh hiu tp th lao động xut sc, đề ngh B Kế hoch và Đầu tư và UBND tnh Bc Ninh khen thưởng; 02 tp th Phòng và 03 cá nhân được B Trưởng B Kế hoch và Đầu tư tng Bng khen; 02 tp th Phòng và 03 cá nhân được Ch tch UBND Tnh tng Bng khen. Đề ngh tng Huân chương Lao động hng Ba cho 01 cá nhân lãnh đạo Ban Qun lý.

Nhm đạt được các mc tiêu trên, Ban Qun lý các KCN Bc Ninh cho biết nhng nhim v và gii pháp cn thc hin trong năm 2020 đó là:

Th nht, t chc thc hin Đề án kin toàn t chc b máy cơ quan sau khi được Ch tch UBND Tnh phê duyt (theo quy định ti Ngh định 82/2018/NĐ-CP). Thc hin tt công tác cán b, tài chính, tin lương, công tác thi đua, khen thưởng,... Chú trng công tác đào to, bi dưỡng nâng cao trình độ v mi mt cho đội ngũ CBCCVC trong cơ quan.

Th hai, đẩy mnh công tác CCHC, nht là ci cách TTHC, đảm bo vic ci cách TTHC ly người dân, doanh nghip làm trung tâm. Duy trì hot động hiu qu ca b phn "mt ca" ti Trung tâm Hành chính công Tnh.

Tăng cường ng dng công ngh thông tin trong thc hin nhim v và phi hp cht ch vi các cơ quan chc năng trong thc hin công tác qun lý nhà nước đối vi các KCN. Sa đổi và trình Ch tch UBND Tnh ban hành li B TTHC thuc thm quyn gii quyết ca cơ quan. Nâng cp h thng qun lý cht lượng theo tiêu chun TCVN ISO 9001:2015. Phn đấu 100% TTHC thc hin các dch v hành chính công trc tuyến mc độ 3 và 4 đáp ng nhu cu thc tế ca doanh nghip và người dân.

Tiếp tc trin khai thc hin hiu qu các ni dung trong b tiêu chí đánh giá CCHC. T chc trin khai công tác t chm đim ch s CCHC theo đúng quy định, thc hin các gii pháp nâng cao mc xếp hng v ch s CCHC ca cơ quan năm 2019.

Ba là, tăng cường công tác vn động xúc tiến đầu tư vào KCN. Phi hp cht ch gia các ngành, các địa phương, ch động trong thc hin công tác xúc tiến đầu tư. Tiếp tc đổi mi ni dung, đa dng các hình thc xúc tiến đầu tư. Xác định lĩnh vc mũi nhn để thc hin xúc tiến đầu tư.

Bn là, hoàn thành Đề án điu chnh quy hoch phát trin các KCN tnh Bc Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2035; đôn đốc các ch đầu tư h tng thc hin điu chnh quy hoch các KCN (Thun Thành 3, Nam Sơn - Hp Lĩnh, KCN Quế Võ 3...); sm hoàn thin quy hoch các KCN phù hp vi Đồ án quy hoch vùng Tnh và đồ án quy hoch chung đô th Bc Ninh đến năm 2035 và tm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh vic thành lp KCN (Yên Phong 2).

Tiếp tc hướng dn, đôn đốc các ch đầu tư, doanh nghip th cp thc hin công tác đầu tư xây dng cơ bn theo đúng quy định ca pháp lut; đôn đốc các ch đầu tư trin khai xây dng các hng mc h tng trong các KCN theo quy hoch chi tiết, thiết kế cơ s, bn v thi công được duyt; đôn đốc, theo dõi các ch đầu tư trin khai bi thường gii phóng mt bng; tăng cường kim tra công tác qun lý cht lượng công trình xây dng theo phân cp; phi hp kim tra cht lượng công trình xây dng xây dng trong các KCN.

Năm là, tăng cường công tác bo v môi trường; giám sát các doanh nghip có nguy cơ gây ô nhim môi trường cao và các doanh nghip KCN v vic thc hin công tác bo v môi trường, đấu ni và ký hp đồng dch v x lý nước thi vi công ty h tng. Phn đấu 100% KCN đang hot động có h thng x lý nước thi tp trung đạt tiêu chun môi trường.

Sáu là, quan tâm theo dõi tình hình hot động ca doanh nghip và h tr gii quyết khó khăn, vướng mc ca các doanh nghip KCN trong quá trình hot động sn xut kinh doanh. Rà soát các d án sau cp phép đầu tư và kiên quyết chm dt hot động d án, thu hi giy chng nhn đầu tư đối vi các trường hp cn thiết.

By là, xây dng và t chc thc hin kế hoch kim tra đối vi doanh nghip KCN, tránh chng chéo và đảm bo hiu qu. Tham gia các đoàn thanh tra, kim tra ca các B ngành Trung ương và ca Tnh.

Tám là, thc hin tt công tác qun lý nhà nước trên các lĩnh vc. Tăng cường trao đổi thông tin, nm bt tình hình hot động ca các doanh nghip, nâng cao hiu qu công tác qun lý nhà nước v ANTT, an toàn xã hi. Ch động phi hp cht ch trong công tác bo đảm ANTT, phòng cháy cha cháy trong các KCN. Tham gia xây dng mô hình KCN an toàn v ANTT, mô hình KCN đin hình tiên tiến đảm bo an toàn phòng cháy, cha cháy trên địa bàn Tnh.

Chín là, đẩy mnh vic thc hin các đề án phát trin hot động dch v trong các KCN. Tiếp tc thc hin hiu qu các hot động dch v ca đơn v s nghip trc thuc Ban. Duy trì vn hành hiu qu sàn giao dch các dch v trc tuyến, h tr tuyn dng lao động cho các KCN./.

Bắc Ninh hiện có 16 KCN tập trung với tổng diện tích 6.397,68ha; trong đó có 10 KCN đi vào hoạt động với diện tích đất quy hoạch 3.473.41ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 2.467.98ha, đã cho thuê đạt 1.747,77ha đất công nghiệp. Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch của 10 KCN đang hoạt động đạt 78,84%, trên diện tích đất thu hồi đạt 87,42%, vốn đầu tư hạ tầng đăng ký khoảng 775,30 triệu USD (trong đó: 02 dự án FDI với vốn đăng ký 160 triệu USD, 12 dự án DDI với vốn đăng ký 11.390,69 tỷ đồng).