Văn phòng Chính phủ vừa phát công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc các DNNN chưa công bố thông tin.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xử lý trách nhiệm đối với doanh nghiệp nhà nước và người quản lý doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin.

Theo quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP, các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, các công ty con do doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, đồng thời gửi các báo cáo công bố thông tin về cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố thông tin.

Tuy nhiên, đến thời điểm tổng hợp, ngày 31/12/2016, mới có 241/620 doanh nghiệp (chiếm 38,87% số doanh nghiệp) gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn.

Tính trung bình, mỗi DNNN mới công bố khoảng 4 trong số 9 loại báo cáo

Trong tổng số khoảng 380 doanh nghiệp còn lại chưa thực hiện công bố thông tin, còn có các công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn tại một số doanh nghiệp lớn, như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (5 doanh nghiệp), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (2 doanh nghiệp), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (6 doanh nghiệp), Tập đoàn Cao su Việt Nam (4 doanh nghiệp).

Điều đáng nói là trong số 241 doanh nghiệp có tên trong danh mục đã công bố thông tin, không có doanh nghiệp nào thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định.

Tính trung bình, mỗi doanh nghiệp mới công bố khoảng 4 trong số 9 loại báo cáo.

Trong số 41 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải thực hiện công bố thông tin, thì mới chỉ có 2 doanh nghiệp hoàn thành trọn vẹn quy định này (công bố 9 báo cáo đúng thời hạn). Đó là Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Xây dựng số 1...

Chỉ đạo về việc công bố thông tin của các doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo doanh nghiệp nhà nước trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin.

Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng hoặc trang thông tin điện tử do Bộ, ngành, địa phương quản lý và đăng tải thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với doanh nghiệp nhà nước và người quản lý doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 50/2014/NĐ-CP, ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; công khai nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8514/VPCP-ĐMDN, ngày 7/10/2016; tổng hợp, công khai danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin và việc xử lý vi phạm về công bố thông tin theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước./.