Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

100% thủ tục hành chính được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của Tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) được triển khai tích cực và hiệu quả. Tỷ lệ thủ tục hành chính của Ban được giải quyết xong trước, và đúng hạn đạt 99,3%; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của Tỉnh theo quy định; 100% thủ tục đầu tư được kê khai trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; 100% thủ tục hành chính về lao động được thực hiện 4 tại chỗ, thời gian giải quyết được rút gọn, nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Công chức, viên chức trực tại Trung tâm Phục vụ chấp hành nghiêm thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm; quản lý hồ sơ, tài liệu, cập nhật sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định, quy chế về cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo chính xác, khoa học.

Từ tháng 1/2023, Ban Quản lý thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-CT, ngày 19/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính 4 tại chỗ thuộc lĩnh vực lao động, việc làm tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của Tỉnh thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc; Quyết định số 124/QĐ-UBND, ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh năm 2023, Ban đã bố trí 3 công chức Phòng Quản lý lao động chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công của Tỉnh để thuận lợi cho công tác giải quyết thủ tục hành chính 4 tại chỗ thuộc lĩnh vực lao động.

Tính đến hết ngày 31/5/2023, Ban đã thực hiện giải quyết 1.641 thủ tục hành chính, trong đó có kết quả là 1.596 hồ sơ; rút và trả lại 45 hồ sơ. Trong số 1.596 hồ sơ có kết quả giải quyết: đúng và trước hạn là 1.586 thủ tục hành chính (chiếm 99,3%); chậm 10 thủ tục hành chính (chiếm 0,7%).

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của Tỉnh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các KCN

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Ban tăng cường triển khai các nội dung về chuyển đổi số; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4, quản lý hoạt động của các dự án bằng phần mềm; tiếp tục tạo lập, cấp tài khoản, cập nhật thông tin tài khoản, hỗ trợ các doanh nghiệp truy cập sử dụng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020./.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc tại nhà máy FDI trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc