Theo Bộ Công Thương, từ năm 2010, Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã được thực hiện theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia với 3 nội dung chính là: xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu, xúc tiến thương mại thị trường trong nước, xúc tiến thương mại miền núi, biên giới, hải đảo.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu, Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công tác xúc tiến thương mại của cả nước, trong việc nâng cao năng lực, vai trò và vị thế của các hiệp hội với cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xúc tiến thương mại ở trong và ngoài nước; thực hiện tốt việc đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, bất cập như nguồn lực xúc tiến thương mại dàn trải, phân tán nhiều lĩnh vực. Vì vậy, các đề án xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn vừa qua có quy mô nhỏ, đặc biệt là hoạt động xúc tiến thương mại thông qua việc tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế tại nước ngoài. Do hạn chế về nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước cũng như nguồn lực của doanh nghiệp, khu gian hàng Việt Nam thường chỉ có quy mô khiêm tốn so với khu gian hàng các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc…, đầu tư cho hoạt động quảng bá, trình diễn sản phẩm cũng hạn chế đã ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút khách thăm quan, giao dịch. Hoạt động đào tạo phát triển sản phẩm chưa thực hiện được nhiều đề án chuyên sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu.

Nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên, Bộ Công Thương đang trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, trên cơ sở nội dung các hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu quy định tại Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg.

Đồng thời, bổ sung các nội dung mới về xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương được quy định tại điều 15 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP, rà soát bổ sung các hoạt động diễn ra trên thực tiễn nhưng chưa được quy định trong Chương trình hiện nay, rà soát lại các hoạt động không khả thi, không phù hợp trong giai đoạn hiện nay, điều chỉnh các quy định mức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp với Nghị định số 28/2010/NĐ-CP và thực tiễn triển khai hoạt động xúc tiến thương mại.

Kinh phí hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP, theo đó nhà nước hỗ trợ tối đa 100% nội dung các hạng mục triển khai hoạt động xúc tiến thương mại được hỗ trợ.

Việc quy định này sẽ tăng tính khả thi và tạo điều kiện cho đơn vị chủ trì trong việc triển khai đề án xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương cũng như công tác thanh quyết toán cho chương trình.

Hiện Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ./.