C th: h tr 484,7 t đng cho 21 đa phương và 2 Công ty thy nông trc thuc B Nông nghip và Phát trin nông thôn t ngun d phòng ngân sách trung ương năm 2016.

Theo đó, 21 đa phương được h tr gm: Lào Cai 16,2 t đng; Phú Th 15,6 t đng; Hi Phòng 14,2 t đng; Thanh Hóa 26,9 t đng; Ngh An 25,8 t đng; Hà Tĩnh 17,7 t đng; Qung Ngãi 10,7 t đng; Bình Đnh 13 t đng; Khánh Hóa 17,7 t đng; Ninh Thun 47,4 t đng; Bình Thun 25 t đng; Đk Lk 57 t đng; Đk Nông 18,6 t đng; Gia Lai 17,9 t đng; Lâm Đng 14,7 t đng; Tin Giang 14,5 t đng; Bến Tre 25 t đng; Trà Vinh 6 t đng; Vĩnh Long 20 t đng; Cn Thơ 9,5 t đng; Hu Giang 36,9 t đng.

Chính phủ vừa hỗ trợ 485 tỷ đồng khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhặp mặn vụ Đông Xuân năm 2016

H tr 2 Công ty thy nông trc thuc B Nông nghip và Phát trin nông thôn: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thy li Bc Hưng Hi 21,6 t đng; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thy li Bc Nam Hà 12,8 t đng.

Vic qun lý và s dng kinh phí h tr thc hin theo quy đnh hin hành. B Tài chính chu trách nhim v tính chính xác ca thông tin và s liu báo cáo.

Th tướng Chính ph yêu cu UBND các đa phương ch đng s dng ngun vn d phòng ngân sách đa phương và các ngun hp pháp khác cùng vi ngun ngân sách trung ương h tr nêu trên đ bo đm thc hin có hiu qu vic khc phc hu qu hn hán và xâm nhp mn./.