Đoàn giám sát chuyên đề ''Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021'' tổ chức Phiên họp thứ Nhất vào sáng nay (ngày 9/9), dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Đoàn giám sát, theo Văn phòng Quốc hội. Đây là 1 trong 4 chuyên đề giám sát rất quan trọng được Quốc hội thông qua cho giai đoạn 2021-2022.

“Kết quả giám sát sẽ là cơ sở cho việc kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và việc sắp xếp đơn vị hành chính cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022-2030…”, ông Nguyễn Khắc Định cho biết.

Giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở 45 tỉnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu khi chủ trì phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Phạm vi giám sát của Chuyên đề là việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của UBTVQH về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 tại 45 tỉnh, thành phố thuộc trung ương thực hiện việc sắp xếp từ tháng 1/2019 đến hết tháng 6/2021.

Nội dung giám sát sẽ tập trung vào việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; những thuận lợi và hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; tác động của việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đến mục tiêu tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương…

Kết quả giám sát sẽ là cơ sở cho việc kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và việc sắp xếp đơn vị hành chính cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022-2030.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các cơ quan, tổ chức có liên quan, chính quyền địa phương ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14.

Qua thảo luận, có ý kiến đề nghị nhiều nội dung như: cần làm rõ các đề mục tại Đề cương báo cáo đảm bảo thông tin thu thập từ các báo cáo đủ dữ liệu, chất lượng và toàn diện; cách thức tổ chức tiến hành giám sát phải linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid -19; phân tách làm rõ hơn phạm vi giám sát, tránh trùng lặp trong quá trình triển khai trên thực tế; báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh cần chi tiết và sâu sắc hơn...

Theo ông Nguyễn Khắc Định, kế hoạch chi tiết, các Đề cương báo cáo của Đoàn giám sát Chuyên đề phải đảm bảo yêu cầu bám sát chủ trưởng của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

“Tổ giúp việc khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu để sớm hoàn thiện các văn bản gửi xin ý kiến các thành viên Đoàn giám sát; tổng hợp, báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội trước khi báo cáo UBTVQH tại phiên họp tháng 9 dự kiến diễn ra vào ngày 13/9 tới…”, ông Nguyễn Khắc Định kết luận Phiên họp./.