Cụ thể là, UBND Thành phố cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã bỏ thủ tục cấp trích lục bản đồ cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khi được UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội từng bước tinh giảm thủ tục hành chính trong quản lý đất đai

Đối với các trường hợp này, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội, phòng tài nguyên và môi trường các quận, huyện, thị xã chỉ làm thủ tục lập biên bản bàn giao mốc giới khu đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền (trên biên bản bàn giao mốc giới có sơ đồ thửa đất xác định mốc giới gắn tọa độ quốc gia quy định).

Sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Cục Thuế Thành phố, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, UBND quận, huyện và thị xã căn cứ chỉ đạo nêu trên để điều chỉnh các thủ tục hành chính có liên quan theo quy định.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND TP. Hà Nội Công văn số 1964/STNMT-ĐĐBĐ&VT, ngày 18/03/2016 về việc không cấp trích lục bản đồ, thực hiện cải cách, tinh giảm thủ tục hành chính trong việc bàn giao đất khi thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố./.