Quyết định đề ra 8 chỉ tiêu giai đoạn II (2016-2020) Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội. Theo đó, phấn đấu hằng năm 100% thanh niên lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, học sinh và sinh viên; 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân Thủ đô thường xuyên được học nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

Đến năm 2020 có ít nhất 90% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; hàng năm tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho ít nhất 90% thanh niên đến tuổi kết hôn.

Đặc biệt, UBND Thành phố nhấn mạnh mục tiêu, mỗi năm, Thủ đô sẽ giải quyết việc làm cho ít nhất 100.000 thanh niên; trên 80% thanh niên được tư vấn nghề nghiệp, việc làm; giảm thiểu thất nghiệp trong thanh niên đô thị xuống dưới 4% và dưới 5% đối với thanh niên nông thôn. 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý liên quan về quyền, nghĩa vụ người lao động và người sử dụng lao động.

Bên cạnh đố, phấn đấu đến năm 2020 90% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; 80% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.

Hằng năm, Thành phố bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho ít nhất 90% cán bộ, công chức trẻ cấp xã. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 80% thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế; tư vấn pháp luật cho 80% thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số. Phấn đấu đến năm 2020 chiều cao bình quân của nam thanh niên 18 tuổi là 1,67 m; chiều cao bình quân của nữ thanh niên 18 tuổi là 1,56m./.