KCN Bá Thiện 2 tỉnh Vĩnh Phúc
KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý các KCN Phúc (Ban Quản lý) đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trưởng, nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND và các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo và điều hành cụ thể của UBND Tỉnh.

Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao, giá nhiên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất chưa giảm; lãi suất tăng cao... đã tác động trực tiếp đến kế hoạch đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp; song các nhà đầu tư trong các KCN với năng lực tài chính mạnh đã quyết tâm đăng ký thực hiện đầu tư dự án mới, dự án mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 vào các KCN trên địa bàn Tỉnh đạt kết quả khả quan, vốn đầu tư tăng cao so với cùng kỳ, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm (vốn đầu tư trong nước đạt 154% kế hoạch, vốn FDI đạt 94% kế hoạch năm 2023). Dự báo, thu hút đầu tư trong nước năm 2023 sẽ tiếp tục đạt kết quả cao hơn; thu hút FDI vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:

6 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 16 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 19 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 328,2 triệu USD và 4.627,5 tỷ đồng, trong đó:

Dự án FDI: Cấp mới 11 dự án và 17 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 328,2 triệu USD (cấp mới: 139,9 triệu USD; tăng vốn: 188,3 triệu USD), đạt 157% so với cùng kỳ năm 2022 và 94% kế hoạch năm 2023.

Dự án trong nước: cấp mới 5 dự án và 2 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 4.627,5 tỷ đồng (cấp mới: 3.313 tỷ đồng; tăng vốn: 1.314,5 tỷ đồng), đạt 2.004% so với cùng kỳ năm 2022 và 154% so với kế hoạch năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các KCN Tỉnh đã có thêm 8 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lũy kế đến nay, có 399 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (329 dự án FDI và 70 dự án DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư. Qua đó, đóng góp hết sức quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh số lượng lớn các dự án được triển khai trong 6 tháng đầu năm 2023, các KCN cũng đã ghi nhận nguồn vốn thực hiện của các dự án đầu tư đạt hiệu quả tương đối cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 216,1 triệu USD, đạt xấp xỉ 100% so với cùng kỳ năm 2022 và 59% so với kế hoạch năm 2023. Dự kiến lũy kế đến hết tháng 6/2023, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.647,2 triệu USD, đạt 59% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Cùng với đó, vốn thực hiện của các dự án DDI trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 769,15 tỷ đồng, đạt 94% so với cùng kỳ năm 2022 và 40% kế hoạch năm 2023. Dự kiến, lũy kế đến hết tháng 6/2023, vốn thực hiện của các dự án DDI là 12.893,06 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Công nhân làm việc trong KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc

Một số kết quả quan trọng các doanh nghiệp trong KCN đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể:

Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 4.958,34 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 4.449,31 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 2.504,63 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trong nước: Doanh thu đạt 5.899,4 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 399,04 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 126,1 tỷ đồng, bằng 69% so với cùng kỳ năm 2022 .

6 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp trong KCN thu hút và tạo việc làm mới cho 4.499 lao động. Lũy kế đến ngày 15/6/2023, tổng số lao động làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc là 132.529 người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc là 74.002 người, chiếm 55,8% tổng số lao động.

Nhà máy sản xuất ống thép trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy sản xuất ống thép trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tích cực đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực được phân cấp, uỷ quyền; trong đó công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Theo đó, công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của Tỉnh được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, tỷ lệ thủ tục hành chính của Ban được giải quyết xong trước và đúng hạn đạt 99,3%; 100% thủ tục đầu tư được kê khai trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; 100% quyết thủ tục hành chính về lao động được thực hiện 4 tại chỗ, thời gian giải quyết được rút gọn, nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Công chức, viên chức trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của Tỉnh chấp hành nghiêm thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm; quản lý hồ sơ, tài liệu, cập nhật sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định, quy chế về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo chính xác, khoa học.

Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đối với các vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền quản lý cơ bản đáp ứng được yêu cầu trước mắt của doanh nghiệp. Việc giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp được thực hiện kịp thời.

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được Ban thực hiện thường xuyên trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, cũng như trong quá trình quản lý hoạt động dự án, hỗ trợ doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian tiếp cận thông tin và tạo niềm tin, sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh./.

Doanh nghiệp sản xuất thép trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Doanh nghiệp sản xuất thép trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc