Thiệt hại hơn 110,6 tỷ đồng do mưa lũ min núi phía Bc

Theo s liu thng kê mi nht ca Ban Ch đo Trung ương v phòng chng thiên tai, tính đến 17h00 ngày 25/6, mưa lũ các tnh phía Bc đã làm 14 người chết (Lai Châu 11 người, Hà Giang 3 người); 11 người mt tích do lũ cun trôi (Lai Châu).

Nhà b đ, cun trôi: 67 nhà (Hà Giang: 17 nhà, Lai Châu: 26 nhà, Thái Nguyên: 24 nhà); nhà b hư hng, thit hi và di di khn cp: 379 nhà (Hà Giang: 46 nhà, Lai Châu: 128 nhà, Thái Nguyên: 204 nhà, Lào Cai: 01 nhà); nhà b ngp nước: 769 nhà (Hà Giang: 751 nhà, Lào Cai: 18 nhà).

V nông nghip, chăn nuôi và thy sn: 735 ha lúa và hoa màu b mt, thit hi.

Mưa lũ đã làm 22 người chết và mất tích ở Lai Châu

V giao thông: Các tuyến đường quc l 4D đon K71-Km85 xã Sơn Bình, huyn Tam Đường; Quc l 32 t Km356-Km378; Quc l 279 đon Km162+200; Quc l 4H đon Km190-Km354; Quc l 4C đon Km62-Km67 b st l nng n gây ách tc giao thông.

Mt s tuyến đường tnh l thuc Lai Châu b st l còn gây tc nghn giao thông: Tnh l 127 đon Km0-Km55; Tnh l 128 đon Km0-K20; Tnh l 129B đon K0+450; Tnh l 136 Km13+000 và Km19-Km21; Tnh l 133 đon Km2-K72; Tnh l 134 đon Km5-K45…

Tng thit hi v kinh tế ước tính hơn 110,6 t đng (Hà Giang: 14 t đng, Lai Châu: 90 t đng, Thái Nguyên: 0,32 t đng, Lào Cai: 6,3 t đng).

Tp trung cu người b nn, tìm người mt tích, khc phc nhanh hu qu mưa lũ, gim thiu thit hi

Trước tình hình mưa lũ vn đang tiếp din, Th tướng Nguyn Xuân Phúc đã có công đin v vic tp trung tìm kiếm cu nn, khc phc hu qu mưa lũ ti các tnh min núi và trung du Bc B.

Theo đó, t đêm ngày 23/06 các tnh min núi và trung du Bc B có mưa va, mưa to, có nơi mưa rt to. Mưa lũ ln đu mùa, đã gây st l đt, thit hi v người và tài sn ti các tnh min núi, nht là ti các tnh Lai Châu và Hà Giang, mt s người hin còn đang mt tích.

Trong công đin, Th tướng Chính ph gi li thăm hi, chia bun sâu sc ti thân nhân các gia đình có người b thit mng.

Đ ch đng đi phó, khc phc nhanh hu qu mưa lũ, gim thiu thit hi do thiên tai, Th tướng Chính ph yêu cu: UBND các tnh và các b, ngành, cơ quan liên quan tp trung ch đo ng phó, khc phc nhanh hu qu mưa lũ; t chc tìm kiếm người còn mt tích, cu cha người b thương, thăm hi, đng viên, h tr các gia đình b thit hi, mai táng người b thit mng; h tr ch , lương thc, thc phm, không đ người dân b đói.

Đng thi, tiếp tc kim tra, rà soát các khu vc có nguy cơ trượt l đt, lũ quét đ ch đng sơ tán, di di dân cư đm bo an toàn. Tăng cường tuyên truyn, cnh báo, hướng dn người dân ch đng phòng nga; c người canh gác, hướng dn giao thông ti các khu vc có nguy cơ b st l, ngp sâu, nước chy xiết, nht là qua các ngm, tràn, hn chế thit hi do mưa lũ.

y ban Quc gia ng phó s c, thiên tai và Tìm kiếm cu nn, B Quc phòng, B Công an ch đo các lc lượng đóng chân trên đa bàn tham gia h tr công tác cu h cu nn và khc phc hu qu mưa lũ, h tr lc lượng, phương tin cho đa phương khi có yêu cu.

B Nông nghip và Phát trin nông thôn, B Công Thương ch đo rà soát, kim tra, vn hành đm bo an toàn đê điu, h đp.

B Giao thông vn ti ch đo các cơ quan chc năng kim tra, khc phc nhanh các s c st l, đm bo giao thông thông sut trên các tuyến quc l, kp thi h tr đa phương khc phc s c trên các trc giao thông chính.

B Tài nguyên và Môi trường ch đo Tng cc Khí tượng Thy văn tiếp tc theo dõi din biến ca mưa lũ; thường xuyên cp nht thông tin đ nhân dân biết ch đng phòng, tránh.

Các b, ngành khác theo chc năng, nhim v ca mình có trách nhim ch đo, phi hp, hướng dn các đa phương trin khai ngay các phương án đi phó vi mưa lũ; đng thi chun b sn sàng lc lượng, phương tin, vt tư cn thiết đ khc phc nhanh hu qu mưa lũ, h tr đa phương khi có yêu cu.

Đài Tiếng nói Vit Nam, Đài Truyn hình Vit Nam, Báo Nhân dân, Thông tn xã Vit Nam và các cơ quan thông tin đi chúng Trung ương và đa phương tăng thi lượng phát sóng; thường xuyên thông báo din biến mưa lũ đ các b, ngành, đa phương và nhân dân biết, ch đng phòng tránh.

Ban Ch đo Trung ương v phòng chng thiên tai t chc thường trc theo dõi, tng hp din biến mưa lũ, đôn đc, ch đo các b, ngành, đa phương trin khai thc hin các bin pháp c th đi phó vi mưa lũ; đ xut, báo cáo Th tướng Chính ph ch đo khi vượt thm quyn./.