Trình Quốc hội xem xét quyết định

“Việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên) năm 2020, khoản viện trợ phát sinh trong năm đã được các bộ, cơ quan trung ương thực nhận và sử dụng, chi tiêu trong năm…”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tại phiên họp thứ 9, sáng 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra sáng nay (ngày 15/3), khi cho ý kiến về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2020 và năm 2021, theo Văn phòng Quốc hội.

Không để xảy ra thất thoát các khoản viện trợ không hoàn lại
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình trước UBTVQH. Ảnh: QH
Theo Bộ trường Tài chính, qua số liệu báo cáo của Kiểm toán Nhà nước và trên cơ sở rà soát, đối chiếu số liệu với các bộ ngành, khoản kinh phí viện trợ phát sinh đã được các bộ, cơ quan trung ương thực nhận, nhưng chưa có dự toán để hạch toán, quyết toán chi theo quy định, nên Chính phủ trình UBTVQH, Quốc hội phê duyệt bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2020 và phương án phân bổ, sử dụng cho các Bộ, cơ quan trung ương.

Theo ông Phớc, tính chất của khoản viện trợ đã thực nhận, nhưng chưa có dự toán được giao là do: tính chất đặc thù của các khoản viện trợ nước ngoài thường là nhỏ, lẻ, không có kế hoạch trước; phương thức thực hiện các khoản viện trợ là đa dạng; với cơ chế phân cấp hiện nay, việc phê duyệt, tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ đã và đang phân cấp cho các cơ quan chủ quản (các chủ khoản viện trợ tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi chưa có dự toán được giao).

Thẩm tra nội dung Chính phủ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường nêu rõ, về Tờ trình số 50/TTr-CP, Thường trực Ủy ban nhận thấy, việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng viện trợ không hoàn lại là cần thiết và hợp lý; không thể chờ có dự toán mới tiếp nhận và thực hiện. Do vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị bổ sung vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước để bảo đảm đủ căn cứ pháp lý thực hiện, hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước. Chính phủ xác định đây là số tăng thu và thuộc thẩm quyền quyết định của UBTVQH, nhưng đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban cho rằng, để bảo đảm đúng thẩm quyền quyết định, Chính phủ cần trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán thu đối với khoản viện trợ nêu trên vì: Tại khoản 4 Điều 19 của Luật Ngân sách nhà nước quy định thẩm quyền của Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, do vậy, chỉ Quốc hội có thẩm quyền quyết định bổ sung dự toán đối với các khoản chưa có trong dự toán.

Về Tờ trình số 49/TTr-CP ngày 15/02/2022 việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021, Thường trực Ủy ban cho rằng, đề nghị trình Quốc hội xem xét, bổ sung dự toán thu chi nguồn vốn này trong năm 2021 bảo đảm tuân thủ đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước…

Tránh để xảy ra thất thoát

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, căn cứ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ cần hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét, quyết định khi trình các vấn đề về quyết toán ngân sách nhà nước…

Thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính và đơn vị liên quan rà soát chính xác số liệu, cập nhật kịp thời, bổ sung, làm rõ khoản nào là khoản phát sinh thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, khoản nào là khoản đột xuất phát sinh? Đồng thời, cần cụ thể các nội dung chi cho các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch và xem xét trách nhiệm, rút kinh nghiệm trong việc chậm phân bổ dự toán…

Không để xảy ra thất thoát các khoản viện trợ không hoàn lại
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý Chính phủ cần xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại. Ảnh: QH

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, UBTVQH thống nhất về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại nước ngoài vào chi thường xuyên năm 2020 và năm 2021, để bảo đảm các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài đủ điều kiện hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đây là khoản bổ sung dự toán nên cần trình Quốc hội để bảo đảm đúng thẩm quyền.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ cần quản lý chặt chẽ các khoản viện trợ không hoàn lại, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại, tránh chậm phân bổ dự toán được Quốc hội giao, chậm báo cáo Quốc hội xem xét quyết định bổ sung dự toán thu-chi ngân sách nhà nước.../.