B sung 4 đi tượng được vay vn

Mt là, cán b, công chc, viên chc hưởng lương t ngân sách nhà nước thuc các cơ quan Đng, Nhà nước, Mt trn T quc và các t chc chính tr - xã hi, xã hi - ngh nghip; viên chc thuc các đơn v s nghip công lp; lc lượng vũ trang nhân dân;

Hai là, đi tượng thu nhp thp là người lao đng thuc các đơn v s nghip ngoài công lp, doanh nghip thuc các thành phn kinh tế, hp tác xã được thành lp và hot đng theo quy đnh ca pháp lut; người đã được ngh lao đng theo chế đ quy đnh; người lao đng t do, kinh doanh cá th;

Ba là, cán b, công chc, viên chc, lc lượng vũ trang và người lao đng ti đô th đã có đt phù hp vi quy hoch đang khó khăn v nhà nhưng chưa được Nhà nước h tr dưới mi hình thc, vay vn đ xây dng mi hoc ci to sa cha li nhà ca mình;

Bn là, h gia đình, cá nhân đu tư ci to hoc xây dng mi nhà xã hi phù hp vi quy đnh ca pháp lut đ cho thuê, cho thuê mua và đ bán cho các đi tượng là công nhân, người lao đng ti các khu công nghip, cm công nghip va và nh, khu chế xut, khu kinh tế, khu công ngh cao, các cơ s sn xut công nghip, th công nghip, nhà máy, xí nghip (k c bên trong và ngoài khu công nghip) ca tt c các ngành, ngh thuc các thành phn kinh tế; người lao đng thuc các thành phn kinh tế ti khu vc đô th; sinh viên, hc sinh các trường đi hc, cao đng, trung hc chuyên nghip, cao đng ngh, trung cp ngh và trường dy ngh cho công nhân (không phân bit công lp hay ngoài công lp) và các đi tượng khác thuc din được gii quyết nhà xã hi theo quy đnh ca Ngh đnh s 188/2013/NĐ-CP, ngày 20/11/2013 ca Chính ph v phát trin và qun lý nhà xã hi.

M rng điu kin vay vn

Thông tư 17/2014/TT-BXD cũng b sung mt s quy đnh v điu kin được vay vn đ mua nhà thương mi có tng giá tr hp đng mua bán đã bao gm thuế VAT (k c nhà và đt) không vượt quá 1,05 t đng. C th là:

(i) Chưa có nhà thuc s hu ca mình, hoc có nhà nhưng din tích quá cht chi. C th: - Có nhà là căn h chung cư, nhưng din tích nhà bình quân ca h gia đình thp hơn 8m² s dng/người; Có nhà riêng l, nhưng din tích nhà bình quân ca h gia đình thp hơn 8m² s dng/người và din tích khuôn viên đt ca nhà đó nh hơn tiêu chun din tích đt ti thiu được cp phép xây dng theo quy đnh ca UBND cp tnh; Chưa có nhà nhưng có đt đã được cp Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt theo quy đnh ca pháp lut v đt đai và din tích đt đó nh hơn tiêu chun din tích đt ti thiu được cp phép xây dng theo quy đnh ca UBND cp tnh;

(ii) Đi tượng được vay vn phi có h khu thường trú ti tnh, thành ph trc thuc Trung ương nơi có d án nhà . Trường hp tm trú thì phi có đóng bo him xã hi t 01 năm tr lên ti tnh, thành ph đó (có th không liên tc) và có giy xác nhn ca cơ quan bo him. Trường hp đi tượng làm vic ti chi nhánh hoc văn phòng đi din ti đa phương nơi có d án mà vic đóng bo him thc hin ti đa phương nơi công ty có chi nhánh hoc văn phòng đi din thì cũng được áp dng quy đnh này nhưng phi có giy xác nhn ca công ty v vic đóng bo him;

(ii) Có hp đng mua nhà thương mi đã ký vi ch đu tư các d án phát trin nhà , d án đu tư xây dng khu đô th trên đa bàn đã được cp có thm quyn phê duyt theo quy đnh ca pháp lut v nhà .

Bên cnh đó, Thông tư cũng quy đnh rõ các đi tượng là cán b, công chc, viên chc, lc lượng vũ trang và người lao đng ti đô th (phường, th trn) đã có đt phù hp vi quy hoch mun vay vn đ xây dng mi hoc ci to sa cha li nhà ca mình thì phi đáp ng các điu kin sau:

- Đang khó khăn v nhà nhưng chưa được Nhà nước h tr dưới mi hình thc (phi đáp ng điu kin quy đnh ti Khon 2 Điu 13 Thông tư s 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 ca B Xây dng hướng dn thc hin mt s ni dung ti Ngh đnh s 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 ca Chính ph v phát trin và qun lý nhà xã hi);

- Đã được cơ quan nhà nước có thm quyn cp giy chng nhn quyn s dng đt; giy phép xây dng (đi vi trường hp h gia đình, cá nhân đu tư xây dng mi hoc ci to sa cha nhà ti khu vc mà pháp lut v xây dng yêu cu phi có giy phép xây dng);

- Trường hp trên khuôn viên din tích đt (đã được cp giy chng nhn quyn s dng đt) đã có nhà thì din tích nhà bình quân ca h gia đình phi bo đm điu kin thp hơn 8m² s dng/người hoc nhà đã b hư hng nng phi phá đi xây dng li nhà mi hoc nhà b hư hng, dt nát cn phi ci to sa cha phn khung - tường và thay mi mái nhà;

- Có đơn và xác nhn ca UBND phường (th trn) v thc trng nhà và phi chu trách nhim v ni dung khai báo ca mình./.