Nhiu đim nóng thu hút đu tư 2021

Báo cáo v xu hướng ngành M&A toàn cu ca PwC có nhn đnh, xu hướng mua bán sáp nhp doanh nghip toàn cu tăng trưởng mnh trong na cui năm 2020, bt chp đi dch Covid- 19.

S liu được báo cáo ca PwC đưa ra cho thy, s thương v tăng 18% và tng giá tr thương v tăng ti 94% trong na cui năm 2020, vi s giao dch quy mô ln (megadeal) tăng gp đôi trong 6 tháng cui năm. Trong đó các lĩnh vc công ngh và vin thông đt tăng trưởng cao nht do nhu cu v tài sn s gia tăng nhanh chóng.

cp đ khu vc, so vi 6 tháng đu năm, s lượng thương v na cui năm 2020 ti châu M tăng 20%, ti khi các quc gia châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) tăng 17% và ti châu Á Thái Bình Dương tăng 17%. Tng giá tr các thương v ti châu M chng kiến mc tăng ln nht trên 200%, phn ln nh vào các giao dch quy mô ln. Điu này cho thy, bt chp nhng bt đnh do đi dch COVID-19, th trường chng kiến tăng trưởng mnh v hot đng M&A giai đon na cui năm 2020.

Da trên d liu th trường 6 tháng cui năm 2020 kết hp vi ý kiến ca các chuyên gia, PwC đã d báo xu hướng chính thúc đy hot đng M&A và các đim nóng s thu hút đu tư năm 2021.

Ông Brian Levy, lãnh đo toàn cu Khi tư vn thương v ca PwC nhn xét: “COVID-19 đã hé m cho các công ty mt cái nhìn không my lc quan v vin cnh tương lai. Vic tăng tc s hóa và chuyn đi trong doanh nghip đã lp tc tr thành ưu tiên hàng đu và M&A là phương thc nhanh nht đ thc hin mc tiêu này. Điu này to ra môi trường cnh tranh cao đi vi các thương v cn thiết cho nhiu doanh nghip”.

Covid-19 đy nhanh MA ngành công ngh và tài sn s

Các tài sn đang có nhu cu trên th trường được đnh giá cao và cnh tranh mnh, ch yếu được thúc đy bi các yếu t kinh tế vĩ mô. Trong đó bao gm lãi sut thp, nhu cu nm gi các hot đng kinh doanh sáng to được h tr bi công ngh hoc k thut s, cùng vi lượng vn kh dng di dào t bên mua là các doanh nghip (tr giá hơn 7,6 nghìn t USD tin mt và chng khoán th trường) và các qu đu tư tư nhân (1,7 nghìn t USD).

Nhn đnh v vn đ này, ông Ong Tiong Hooi cho biết “Bi cnh và thách thc mi do COVID-19 đang to ra nhng nhu cu và cơ hi đc thù dành cho các dch v công ngh và k thut s giúp h tr cho xã hi và doanh nghip hot đng. Do đó, vic liên tc đy nhanh tiến trình s hóa đã tr nên thiết yếu đi vi các ngành khác nhau. Nhu cu đt ra v tc đ s hóa đã khiến nhiu doanh nghip nghiêng v chiến lược mua li thay vì t xây dng (buy-versus-build). Điu này làm gia tăng cnh tranh gia các công ty đ có được cơ s h tng kinh doanh cn thiết, do đó, đy mc đnh giá ca các tài sn này lên mc cao hơn”.

Khi so sánh, tài sn trong các lĩnh vc b nh hưởng nng n nht bi đi dch như sn xut công nghip, hoc nhng lĩnh vc được đnh hình bi các yếu t như chuyn đi sang không phát thi carbon, đang to ra nhng thay đi trong cơ cu mà doanh nghip cn gii quyết. Khi mô hình kinh doanh hin ti không còn phù hp trong tương lai, các công ty có th tìm đến các cơ hi M&A hoc tái cơ cu đ gi giá tr.

Mt đim rt đáng chú ý được các chuyên gia PwC nhn mnh là các tiêu chí đánh đánh giá tr thương v đang t các ngun phi truyn thng đang có xu hướng ngày càng được m rng. Các bên thc hin thương v đang ngày càng cân nhc v nhng ngun to giá tr phi truyn thng - như các yếu t v môi trường, xã hi và qun tr (ESG) - đưa các yếu t này vào quá trình ra quyết đnh chiến lược cũng như thm đnh thương v. Điu này nhm bo v, ti đa hóa li nhun t mc đnh giá cao bên cnh nhu cu ln t th trường.

M&A ti Vit Nam d báo tiếp tc sôi đng

Nhn đnh v xu hướng M&A ti Vit Nam năm 2021, ông Tiong Hooi, Phó Tng giám đc, Dch v tư vn thương v và thm đnh giao dch ti PwC Vit Nam cho rng, cùng vi xu hướng toàn cu, ngành M&A ti Vit Nam có kh năng s tiếp tc sôi đng trong năm nay.

“Tuy cho đến thi đim hin ti th trường còn khá cn trng, các hot đng M&A ti Vit Nam đang có v thế tt đ phc hi đc bit vi trin vng kinh tế tích cc ca quc gia này cho năm 2021. Bên cnh đó, sc cu b dn nén có kh năng s đưa th trường bt tr li khi nim tin tiêu dùng và nim tin ca các nhà đu tư được ci thin vi các thông tin mi v vic phát trin vc-xin nga COVID-19”, ông Tiong Hooi lý gii.

Đây cũng là nhn đnh chung ca nhiu chuyên gia gn đây. Theo đó, nhiu chuyên gia cho rng có nhiu điu kin và yếu t đ M&A tri dy trong thi gian ti và th trường M&A s có nhng thay đi ngay t đu năm 2021. Trong đó các yếu t tác đng mnh ti M&A, đó là s có thêm nhng thương v thoái vn nhà nước doanh nghip vi quy mô ln làm gia tăng đáng k giá tr M&A ca Vit Nam.

Ông Phan Đc Hiếu, Phó Vin trưởng Vin Nghiên cu qun lý kinh tế trung ương khá lc quan v th trường và chính sách trong năm 2021. Ông Hiếu ch ra rng, vic ngày càng có nhiu người mang ý tưởng kinh doanh mi đi tìm mua các doanh nghip sn có thay vì đu tư thành lp doanh nghip mi s giúp gim bt thi gian làm th tc thành lp doanh nghip, tìm mt bng, tuyn nhân s, tìm đi tác. Do đó, xu hướng M&A vi vic mang li hiu qu ngay s được các nhà đu tưvà doanh nghip chung hơn đu tư trc tiếp.

Ngoài ra, nhng yếu t tác đng ti M&A thi gian ti đó là s có thêm nhng thương v thoái vn nhà nước doanh nghip vi quy mô ln làm gia tăng đáng k giá tr M&A ca Vit Nam. Bên cnh đó tác đng t vic sa đi mt lot các lut quan trng mi v đu tư kinh doanh trong đó, có các quy đnh mi ci m hơn, minh bch hơn cho hot đng M&A; vic đy mnh hot đng M&A ca nhiu tp đoàn ln trong chiến lược tái cơ cu, hoàn thin h sinh thái, chui giá tr.

Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV Cn Văn Lc nhn đnh, cui năm 2020 đã có nhng tín hiu phc hi và trin vng tích cc ca hot đng M&A 2021. Theo ông Lc, dch COVID-19 s dn được kim soát skích hot tr li các hot đng kinh tế b đình tr, trong đó có hot đng M&A. Trong khng hong, rt nhiu doanh nghip gp khó khăn phi tm dng sn xut, có nguy cơ phá sn và có nhu cu bán li doanh nghip. Quá trình hi nhp ca Vit Nam ngày càng sâu rng và làn sóng dch chuyn sn xut, đu tư ngày càng rõ nét và môi trường đu tư - kinh doanh ca Vit Nam được kỳ vng tiếp tc ci thin, là nhng yếu t thun li cho M&A.

T góc đ tng th, hot đng này s mang li các yếu t tích cc khi Vit Nam s thu hút được thêm dòng vn đu tư, các doanh nghip hot đng kém hiu qu s có cơ hi thu hút các đi tác góp vn hoc chuyn giao hot đng cho các đơn v có kh năng kinh doanh hiu qu hơn. TS Cn Văn Lc d báo.

Du n thương v MA năm 2020

Hot đng MA các thương v tăng mnh trong giai đon na cui năm vi tng s lượng và giá tr giao dch toàn cu tăng ln lượt 18% và 94% so vi na đu năm. Ngoài ra, c s lượng và giá tr giao dch đu tăng so vi sáu tháng cui năm 2019.

Vic hp nht Viglacera đu quý II năm 2021 s giúp cho GELEX đt ra mc tiêu cao hơn cho kế hoch sn xut kinh doanh năm ti.

Các lĩnh vc công ngh và vin thông có mc tăng trưởng cao nht, vi s thương v công ngh tăng 34% và tăng 118% v giá tr. S lượng thương v vin thông tăng 15% vi giá tr tăng đáng k gn 300% nh có ba thương v quy mô ln.

Ti Vit Nam giai đon 2019-2020 cũng din ra nhng thương v M&A đình đám. Đó là cái bt tay hp tác gia 2 t phú, ông ch ca Vingroup và Masan trong thương v VinCommerce và VinEco vi Masan Comsumer (Masan Group). KEB Hana Bank (Hàn Quc) mua li 15% vn điu l ca BIDV tr giá 878 triu USD và tr thành c đông chiến lược. Và thương v KKR & Temasek mua c phn Vinhomes tr giá 652 triu USD...

Tng giá tr M&A ti Vit Nam năm 2019 đt 7,2 t USD, bng 94,7% so vi năm 2018. Năm 2020, hot đng M&A có st gim so vi năm 2019 vi tng giá tr đt khong 3,5-4 t USD, tương đương khong 50% so vi năm 2019 mt phn do vic hn chế đi li dưới tác đng ca dch bnh và mt phn do năng lc tài chính ca nhiu nhà đu tư b gim sút do đã tp trung vào khá nhiu thương v quy mô ln vào năm 2019. Tuy nhiên, giá đ mua bán các thương v M&A ca Vit Nam so vi tim lc phát trin kinh tế trong tương lai được đánh giá là rt hp dn.

Mt trong nhng thương v thu hút s quan tâm ln ca th trường và gii đu tư trong na cui năm 2020 được Tng công ty Thiết b đin (Gelex) - Tp đoàn ni tiếng gn đây vi các thương v mua bán doanh nghip - thc hin hi tháng 8/2020. Theo đó, vào cui tháng 8/2020, GELEX và GELEX Electric (sub-holding ph trách lĩnh vc thiết b đin ca GELEX) đã mua thành công Công ty Dây đng Vit Nam (CFT) và hoàn tt th tc thay đi đăng ký kinh doanh ghi nhn 100% phn vn góp ca CFT thuc GELEX và GELEX Electric. Thương v này được đánh giá là s góp phn gia tăng sc mnh và cng c v thế dn đu th trường ca GELEX trong lĩnh vc thiết b đin, nâng cao năng lc sn xut kinh doanh, tn dng li thế quy mô, giúp gim chi phí và gia tăng li nhun.

Trước khi hoàn toàn v vi GELEX, Công ty Dây đng Vit Nam (CFT) là mt liên doanh được thành lp gia GELEX và hai đi tác ln, ni tiếng ca Nht Bn là Furukawa Electric Co., Ltd và Toyota Tsusho Corporation.

Đáng chú ý, trong năm 2020, GELEX đã thoái vn mng logistics, nên tc đ tăng trưởng ca Tp đoàn là 17,2% so vi 27% mng thiết b đin và 24,5% mng h tng. Vic hp nht Viglacera đu quý II năm 2021 s giúp cho GELEX đt ra mc tiêu cao hơn cho kế hoch sn xut kinh doanh năm ti.