Tại Công văn số 429/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế vừa gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cục, vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế về chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ.

Ngành Thuế đẩy mạnh chuyển đổi vị trí công tác để hạn chế tối đa tiêu cực
Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thành lập các Tổ kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của các đơn vị trực thuộc (ảnh: GDT)

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc bên cạnh việc nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc xây dựng các kế hoạch, giải pháp, biện pháp, lộ trình phù hợp và hiệu quả để tổ chức triển khai công việc, thì việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ cũng hết sức cần thiết...

Đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra. Đối với những công chức vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng; cố tình gây khó khăn phiền hà cho người nộp thuế, nếu chưa đến mức xử lý kỷ luật buộc thôi việc, thì đơn vị không được bố trí ở các bộ phận: tổ chức cán bộ, kiểm tra nội bộ, tài vụ quản trị, bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế trong thời hạn tối thiểu là 5 năm.

Để đạt được mục tiêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai Chỉ thị số 04/CT-BTC, ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ, chống chạy chức, chạy quyền tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính...

Chú trọng, tập trung công tác kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm minh các vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của ngành. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cũng như kiểm tra, giám sát đối với công chức làm việc tại các chức năng quản lý thuế cơ bản và bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế.

Các cục thuế thành lập các Tổ kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc. Việc kiểm tra đột xuất công vụ tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức thuế trong quá trình thực thi công vụ…/.