Cụ thể, cử tri các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Phước đã gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII phản ánh, tại Điều 2 Nghị định số 09/2015/NĐ-CP quy định, các đối tượng nghỉ hưu, nghỉ việc được tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH thì các trường hợp nghỉ hưu hoặc nghỉ việc sau ngày 01/01/2015 sẽ không được áp dụng tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Do vậy, các cử tri mong muốn Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét bảo đảm quyền lợi cho những người nghỉ hưu, nghỉ việc, điều chỉnh phạm vi áp dụng là toàn bộ đối tượng, không phân biệt thời điểm nghỉ hưu, nghỉ việc được điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng.

Về vấn đề này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có ý kiến phúc đáp trên cơ sở các văn bản pháp luật đã ban hành, như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6, Điều 2 Nghị quyết số 78/2014/QH13, ngày 10/11/2014 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, theo đó “Thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ ngày 01/01/2015”.

Nghị quyết số 78/2014/QH13 quy định thời điểm thực hiện điều chỉnh lương hưu từ ngày 01/01/2015, nếu thực hiện việc điều chỉnh cho cả các đối tượng nghỉ hưu mới từ ngày 01/01/2015 trở về sau thì sẽ không có thời điểm kết thúc quá trình điều chỉnh. Mặt khác, từ trước đến nay việc điều chỉnh lương hưu đều chỉ áp dụng đối với những người đang hưởng lương hưu trước thời điểm điều chỉnh.

Chính vì vậy, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2015/NĐ-CP, ngày 22/01/2015 và hướng dẫn tại Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 02/02/2015.

Theo đó, từ ngày 01/01/2015 chỉ thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với những người đang hưởng lương hưu trước thời điểm thực hiện điều chỉnh; còn những người sẽ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2015 trở đi thì sẽ được nghiên cứu, xem xét cùng với việc điều chỉnh tăng tiền lương của những người tại chức.

Tiếp đó, theo Nghị quyết số 99/2015/QH13, ngày 11/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, từ ngày 01/01/2016 đến 30/04/2016 giữ nguyên mức hưởng của các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị quyết số 78/2014/QH13, ngày 10/11/2014 của Quốc hội.

Như vậy, những người nghỉ hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến 30/04/2016 sẽ thực hiện tăng thêm 8%. Từ ngày 01/05/2016, sẽ thực hiện điều chỉnh tăng tiền lương của người tại chức (tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng, tăng khoảng 5%)./.