Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cho biết, trong tháng 3/2019, số doanh nghiệp thành lập mới là 12.472 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 128.115 tỷ đồng, tăng 54,3% về số doanh nghiệp và 57,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp và số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3/2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,3 tỷ đồng, tăng 2,3%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 153.665 lao động, tăng 122,8% so với cùng kỳ.

Tính trong quý I/2019, cả nước có 28.451 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 375.499 tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 34,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong quý I/2019 đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2019 là 317.631 lao động, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong quý I/2019, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt 1.098.026 tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 375.499 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 722.527 tỷ đồng với 8.871 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi tăng vốn. So với quý I/2018, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý I/2019 tăng 43,7%.

Theo vùng lãnh thổ, trong 6 vùng lãnh thổ trên cả nước, thì vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng là các khu vực có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cao, lần lượt là 11,8 nghìn doanh nghiệp (tăng 3,2%) và 8,6 nghìn doanh nghiệp (tăng 11,4%); tiếp đến là Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với 4 nghìn doanh nghiệp (tăng 8,7%); Đồng bằng sông Cửu Long với 2,1 nghìn doanh nghiệp (tăng 3%); Tây Nguyên 753 doanh nghiệp (tăng 15%). Riêng vùng Trung du và miền núi phía Bắc có số doanh nghiệp thành lập mới ít nhất đạt 1,1 nghìn doanh nghiệp, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong quý I/2019, hầu hết các lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: có 10,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 37,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 15,4%; 3,8 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,4%), tăng 5,6%; 3,6 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 10,7%; 2,4 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,3%), tăng 17,3%; 1,7 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,9%), tăng 3,9%; 1,5 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,4%), tăng 26,3%...

Một số lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước, đó là: dịch vụ lưu trú và ăn uống có 1,3 nghìn doanh nghiệp (chiếm 4,5%), giảm 7,7%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 290 doanh nghiệp (chiếm 1%), giảm 14,2%; khai khoáng có 128 doanh nghiệp (chiếm 0,4%), giảm 8,6% và vận tải, kho bãi có 1 doanh nghiệp, giảm 99%.

Trong quý I/2019, cả nước cũng có 15.050 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 78,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Về số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, quý I/2019, cả nước có 14.761 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trong quý I/2019, cả nước cũng có 15.331 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ hoàn thành thủ tục giải thể. Đồng thời, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 4.116 doanh nghiệp, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở những ngành kinh tế, như: bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (có 1.744 doanh nghiệp, chiếm 42,4%); công nghiệp chế biến, chế tạo (có 421 doanh nghiệp, chiếm 10,2%). Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể trong quý I/2019 tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2018, trừ ba ngành có tỷ lệ giảm so với cùng kỳ là: nghệ thuật, vui chơi và giải trí (giảm 14,0%); khai khoáng (giảm 6,9%) và công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 2,8%)./.