Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ từ 9.485.944.610.000 đồng (Chín nghìn bốn trăm tám mươi lăm tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm mười nghìn đồng) lên 10.197.019.610.000 đồng (Mười nghìn một trăm chín mươi bảy tỷ, không trăm mười chín triệu, sáu trăm mười nghìn đồng) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/04/2016.

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ lên hơn 10 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu SHB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, SHB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước

Văn bản này có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Tính đến tháng 06/2016, tổng tài sản của SHB đạt 212.004 tỷ đồng, tăng 19,51%. Với quy mô này, SHB tiếp tục củng cố vị trí trong top 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn của Việt Nam mà không có tỷ lệ sở hữu Nhà nước chi phối.

Các chỉ tiêu cơ bản khá của SHB cũng tăng trưởng khá mạnh trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ 2015. Tổng vốn huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 168.503 tỷ đồng, tăng 14,76%; tổng dư nợ tín dụng đạt 140.941 tỷ đồng, tăng 18,84%.

Cụ thể, tổng thu nhập thuần của SHB trong kỳ cập nhật trên đạt 1.749 tỷ đồng, tăng 21,46% so với cùng kỳ 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 523 tỷ đồng, tăng 9,19%.

Còn thông tin từ SHB cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng luôn đảm bảo các tiêu chuẩn, giới hạn an toàn trong hoạt động. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm so với năm trước, đến cuối tháng 6/2016 được kiểm soát ở mức 2,2%. Tỷ lên an toàn vốn được giữ ở mức khá cao, 11,3% so với mức tối thiểu 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước./.