Thời gian thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước còn chậm so với quy định. Ảnh: Internet.

Hoạt động công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế

Theo dự thảo Nghi định, ngày 18/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP quy định về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, các doanh nghiệp nhà nước phải công bố công khai một số thông tin liên quan đến hoạt động, như: chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm của doanh nghiệp; báo cáo kết quả sản xuất kinh, doanh hàng năm và 3 năm gần nhất; báo cáo tài chính; báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức; báo cáo tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp, báo cáo thông tin bất thường.

Tuy nhiên, sau gần 5 năm thực hiện, hoạt động công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, như: một số doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông tin còn mang tính hình thức; tỷ lệ doanh nghiệp công khai công bố thông tin đã tăng theo từng năm, tuy nhiên, vẫn có doanh nghiệp chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định; thời gian thực hiện công bố thông tin còn chậm so với quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa thực hiện đầy đủ công bố thông tin của các doanh nghiệp do mình làm đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Đồng thời, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về việc công bố thông tin qua mạng điện tử của doanh nghiệp. Trong 5 năm thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được các loại báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước bằng bản giấy hoặc các file điện tử trên địa chỉ mail: info@business.gov.vn. Việc scan bản giấy hoặc tải các file điện tử để đăng lên Cổng thông tin doanh nghiệp rất thủ công, tốn nhiều thời gian, công sức nên hiệu quả không cao.

Hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước nhằm kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Từ những vướng mắc trên thực tiễn và các yêu cầu nêu trên, việc rà soát, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 81/2015/NĐ-CP là cần thiết để thực hiện các mục tiêu: điều chỉnh các quy định giúp doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin thuận lợi; góp phần tăng tính minh bạch, công khai trong hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước, giúp cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước nhận thức rõ về trách nhiệm của mình trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước. Bên cạnh đó, việc hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước nhằm kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; tạo điều kiện cho nhân dân, các nhà đầu tư trong việc tiếp cận các thông tin của doanh nghiệp nhà nước được dễ dàng và thuận tiện…

Theo đó, dự thảo quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, cụ thể như sau:

Nguyên tắc về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước: Dự thảo Nghị định quy định về các nguyên tắc để doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện. Theo đó, các thông tin công bố phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật; phải do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.

Phương tiện, hình thức công bố thông tin: Việc công bố thông tin được thực hiện trên cổng/trang thông tin điện tử (Website) của doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu và Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.business.gov.vn).

Tài khoản công bố thông tin của doanh nghiệp: Dự thảo Nghị định quy định tài khoản công bố thông tin qua mạng điện tử của doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và quản lý tập trung trên Cổng thông tin doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp chưa có tài khoản, doanh nghiệp đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://business.gov.vn.

Về việc công bố các thông tin định kỳ của doanh nghiệp: Dự thảo Nghị định quy định doanh nghiệp phải xây dựng và công bố các loại báo cáo theo mẫu tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định; thời hạn công bố đối với từng loại báo cáo. Riêng đối với báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải công bố báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm theo pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Đối với Công ty mẹ do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong mô hình Công ty mẹ - công ty con, doanh nghiệp phải xây dựng một số loại báo cáo và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh là số liệu của công ty mẹ và số liệu hợp nhất của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

Về việc công bố thông tin bất thường: Dự thảo Nghị định quy định doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin bất thường trong vòng 36 giờ trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Về tạm hoãn, điều chỉnh công bố thông tin: Dự thảo Nghị định quy định doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trong trường hợp không thể thực hiện công bố thông tin đúng thời hạn vì những lý do bất khả kháng và phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi sự kiện bất khả kháng được khắc phục. Trong trường hợp cần điều chỉnh các nội dung công bố thông tin, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, cập nhật thông tin trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong sau khi các nội dung thông tin điều chỉnh được phê duyệt.

Về xác định tính hợp lệ của việc công bố thông tin và việc bảo quản, lưu trữ thông tin: Dự thảo Nghị định quy định việc công bố thông tin qua mạng điện tử của doanh nghiệp là hợp lệ khi thực hiện đầy đủ các điều kiện như xây dựng theo đúng mẫu quy định tại các phụ lục, được phê duyệt bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp và phải hoàn thành kê khai các mẫu biểu điện tử trên Cổng thông tin doanh nghiệp.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định thông tin công bố phải được duy trì trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu và Cổng thông tin doanh nghiệp tối thiểu là 05 năm. Doanh nghiệp công bố thông tin thực hiện việc bảo quản, lưu giữ thông tin đã báo cáo, công bố theo quy định của pháp luật./.