Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP, ngày 01/11/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực, chủ động triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sau 3 năm thực hiện, hệ thống luật pháp và chính sách xã hội về việc làm, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, tiếp cận thông tin tiếp tục được hoàn thiện với nhiều đổi mới, tiến bộ; nguồn lực đầu tư thực hiện các chính sách xã hội từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác được tăng cường; an sinh xã hội cho người dân cơ bản được bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP trong thời gian qua bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục.

Số lượng chính sách an sinh xã hội được ban hành nhiều, nên có tình trạng trùng chéo, phân tán dẫn tới phân tán nguồn lực; một số chỉ tiêu về thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn thấp; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; còn có địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với các chính sách xã hội và an sinh xã hội; công tác thông tin, truyền thông còn nhiều hạn chế; chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội và sự tham gia tích cực của người dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết số 70/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai thực hiện chính sách ưu đãi người có công; tiếp tục sửa đổi một số chính sách chưa hợp lý; có giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn để giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng và những trường hợp hưởng thiếu chính sách.

Bên cạnh đó tiếp tục rà soát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực để có cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các chính sách hiện hành hoặc thay thế chính sách mới cho phù hợp; nghiên cứu, bổ sung các quy định, chế tài về các nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từng bước mở rộng diện đối tượng được thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

Tiếp tục tổng kết các mô hình giảm nghèo, an sinh xã hội đã và đang thực hiện có hiệu quả ở địa phương (mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế cho người nghèo, mô hình liên gia trong sản xuất, quỹ phát triển thôn bản, quỹ phát triển cộng đồng, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân) để có cơ sở hoàn thiện và nhân rộng ra các địa phương khác.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương xác định mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 để bảo đảm thực hiện tốt các chính sách, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực người có công và an sinh xã hội; tập trung ưu tiên giải quyết chế độ, chính sách cho vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội.

“UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, bảo đảm sử dụng đúng và có hiệu quả nguồn lực cho an sinh xã hội trên địa bàn; đưa các chỉ tiêu bảo đảm an sinh xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương để triển khai, thực hiện”, Chỉ thị nhấn mạnh./.