C th, sn phm b điu tra là mt hàng Dây hàn bng kim loi cơ bn, dùng đ hàn h quang đin (core welding wire), có mã HS 8311.20.00.00.

Nguyên đơn trong v vic này là Công ty TNHH Thương mi và Công nghip Gedik Kaynak và Công ty TNHH Oerlikon Welding Electrodes and Industry. Nguyên đơn cáo buc rng s gia tăng nhp khu sn phm nói trên gây thit hi đáng k cho ngành sn xut trong nước ca Th Nhĩ Kỳ.


Dây hàn làm bằng kim loại cơ bản nhập khẩu từ Việt Nam đang bị Thổ Nhĩ Kỳ điều tra

Theo đó, B Kinh tế Th Nhĩ Kỳ đã ban hành Thông báo s 2018/8 trên Công báo Th Nhĩ Kỳ v vic khi xướng điu tra áp dng bin pháp chng bán phá giá đi vi mt hàng này. Bn câu hi điu tra s được cơ quan điu tra gi đến các doanh nghip liên quan mà cơ quan điu tra biết. Các doanh nghip khác không nhn được bn câu hi điu tra có th ti bn câu hi ti trang tin đin t ca B Kinh tế Th Nhĩ Kỳ (www.economy.gov.tr).

Cc Phòng v Thương mi, B Công Thương Việt Nam cho biết, thi hn tr li bn câu hi điu tra là 37 ngày k t ngày đăng thông báo khi xướng. Bn tr li bn câu hi điu tra cn được th hin bng tiếng Th Nhĩ Kỳ và gi theo đa ch: T. C. Ministry of Economy- General Directorate of Imports - Dumping and Subsidy Research Office- Söğütözü Mahallesi 2176. Sk. No: 63 - Çankaya / Ankara (Fax: +90 312 204 8633; Email: dms272@ekonomi.gov.tr).

Theo quy đnh, Cơ quan điu tra có th s s dng chng c sn có đ ban hành kết lun trong trường hp các bên liên quan không cung cp thông tin theo yêu cu ca cơ quan điu tra/cung cp thông tin không đy đ, không chính xác/không hp tác vi cơ quan điu tra. /.