Cập nhật mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 103,4 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 769,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán năm và giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 5/2023 ước đạt 80,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 638,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,9% dự toán năm và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 5/2023 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng ước đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm và giảm tới 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2023 giảm khá mạnh tới 20% so với cùng kỳ năm trước, khi ước đạt 105,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,0% dự toán năm.

Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước giảm 6%
Cán cân thu, chi ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trái ngược với thu ngân sách giảm, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 152 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm nay ước đạt 653,1 nghìn tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán năm và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 5 tháng đầu năm nay ước đạt 452,4 nghìn tỷ đồng, chi đầu tư phát triển đạt 157,1 nghìn tỷ đồng, lần lượt tăng 5,6% và 35,5% so với cùng kỳ năm trước; riêng chi trả nợ lãi giảm 1,3%./.