Thực hiện hiệu quả công tác quản lý lao động trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Đảm bảo hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) đã triển khai hiệu quả công tác quản lý lao động tại các KCN của Tỉnh. Ban đã hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các chính sách, văn bản, pháp luật để doanh nghiệp nắm rõ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về lao động; thường xuyên đổi mới cách thức quản lý lao động để đạt hiệu quả cao nhất.

Công tác quản lý lao động tại doanh nghiệp trong các KCN được quan tâm chu đáo, đi đôi với việc phát triển tổ chức công đoàn cơ sở và phát huy hiệu quả hoạt động công đoàn, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và người lao động; góp phần giảm thiểu đình công, lãn công và cải thiện môi trường đầu tư của Tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý đã thực hiện cấp, cấp lại 704 giấy phép lao động; chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động người nước ngoài cho 150 lượt doanh nghiệp; tiếp nhận 21 nội quy lao động, 18 thỏa ước lao động tập thể; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 151 trường hợp và đăng ký làm thêm 300 giờ cho 51 doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021-2023” và đề án “Nâng cao đời sống công nhân người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022-2023”; tuyên truyền thực hiện “Tháng vệ sinh an toàn lao động”; triển khai thực hiện kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong KCN.

Để giải quyết 1 vụ ngừng việc tập thể và yêu cầu tăng lương tại Công ty TNHH EO Vina (KCN Khai Quang), Ban đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Tỉnh, Liên đoàn lao động Tỉnh, Công đoàn các KCN đến doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, nguyên nhân; làm việc với người sử dụng lao động, để có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn phương án giải quyết, tránh phát sinh thêm các vấn đề phức tạp trong quan hệ lao động, hỗ trợ người lao động, sau đó doanh nghiệp đã trở lại hoạt động bình thường, ổn định.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghệp trong KCN làm cơ sở tham mưu, đề xuất với Tỉnh xây dựng cơ chế chính sách đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, có hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động gắn kết giữa cơ quan nhà nước, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn lao động.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý lao động trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Kiểm tra sản xuất trong KCN Tam Dương II - Khu A

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN

Được biết, 6 tháng cuối năm 2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong KCN làm cơ sở tham mưu, đề xuất với Tỉnh xây dựng cơ chế chính sách đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, có hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Đồng thời tăng cường các hoạt động gắn kết giữa cơ quan nhà nước, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các chính sách, văn bản, pháp luật; thường xuyên đổi mới cách thức quản lý lao động để đạt hiệu quả tốt nhất, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công tác lao động trong các KCN, Ban Quản lý mong muốn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần nghiên cứu, sớm ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH, ngày 01/12/2014 hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN, khu kinh tế và khu công nghệ cao để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý thực hiện các nhiệm vụ về lao động có yếu tố nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn Tỉnh./.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý lao động trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc