Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển
Nhà máy trong KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Được biết tháng 5 vừa qua, Ban Quản lý tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh. Xin ông cho biết một số nhiệm vụ then chốt mà Ban đã triển khai trong tháng 5 vừa qua?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN ở tỉnh Vĩnh Phúc, trong tháng 5/2023, Ban Quản lý tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động công tác thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

Về công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN của Tỉnh, đây được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Ban cần được tăng cường đẩy mạnh. Ban đã nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư vào các KCN trong địa bàn Tỉnh; tiếp và làm việc với các nhà đầu tư; phối hợp Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung chuẩn bị cho Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc” tại Bắc Ninh; chủ trì đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cuba. Bên cạnh đó, Ban đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến thương mại Hàn Quốc tại Hà Nội cung cấp thông tin về môi trường đầu tư trong các KCN của Tỉnh cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc.

Cùng với đó, công tác triển khai thực hiện dự án tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh. Ban luôn song hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho họ trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Do đó mặc dù hiện nay các doanh nghiệp và nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của tình hình biến động kinh tế thế giới đã tác động sâu rộng đến kinh tế Việt Nam, song các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong các KCN của Tỉnh đã cố gắng nỗ lực đẩy mạnh nguồn lực đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Kết quả trong tháng 5/2023 các KCN của Tỉnh đã có thêm 6 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, công tác quản lý các dự án sau cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng 5/2023 được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: Lao động; môi trường; kiểm tra, giám sát; hỗ trợ đầu tư; giải quyết/phối hợp giải quyết khó khăn và hỗ trợ đầu tư; giải quyết/phối hợp giải quyết khó khăn và hỗ trợ đầu tư..., góp phần quan trọng giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN của Tỉnh.

Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng hạ tầng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng 5/2023 tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh, góp phần quan trọng tạo quỹ đất sạch để đẩy mạnh tốc độ thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh.

PV: Ông có thể chia sẻ một số kết quả cụ thể mà Ban Quản lý đã triển khai thành công trong hoạt động quản lý nhà nước các KCN trên địa bàn?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Trong tháng 5/2023, thu hút đầu tư trong các KCN tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Quản lý đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 4 dự án, trong đó: 3 dự án trong nước (DDI) với vốn đầu tư đăng ký là 1.704,1 tỷ đồng và 1 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 1 triệu USD. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 3 lượt dự án, trong đó: 1 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 335,42 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 2,06 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm vào các KCN của Tỉnh trong tháng 5/2023 là 2.039,5 tỷ đồng 3,06 triệu USD.

Trong tháng 5/2023, các KCN của Tỉnh có thêm 6 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong tháng 5/2023, các nhà đầu tư đã tăng cường đầu tư các nguồn vốn để nhanh chóng triển khai các hạng mục của dự án, với các kết quả:

Vốn thực hiện của dự án FDI là 36,7 triệu USD, nâng vốn thực hiện 5 tháng đầu năm 2023 là 179,39 triệu USD , đạt xấp xỉ 100% so với cùng kỳ năm 2022 và 49% so với kế hoạch năm 2023. Lũy kế đến ngày 15/5/2023, vốn thực hiện của các dự án là 3.604,04 triệu USD, đạt 59% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Vốn thực hiện của các dự án DDI là 45 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 5 tháng đầu năm 2023 là 316 tỷ đồng, đạt 165% so với cùng kỳ năm 2022 và 17% kế hoạch năm 2023. Lũy kế đến 15/5/2023, vốn thực hiện của các dự án DDI là 12.439,91 tỷ đồng, đạt 40% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Tháng 5/2023, công tác quản lý các dự án sau cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc được triển khai thực hiện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: Lao động; môi trường; kiểm tra, giám sát; hỗ trợ đầu tư…, cụ thể:

Công tác quản lý lao động: Trong tháng 5/2023, Ban đã chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài cho 23 lượt doanh nghiệp; cấp mới/cấp lại 46 Giấy phép lao động; tiếp nhận nội quy lao động cho 3 doanh nghiệp; xác nhận không thuộc diện cấp phép cho 9 trường hợp. Triển khai thực hiện kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong KCN.

Công tác quản lý môi trường: Tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn Tỉnh; tham vấn ý kiến về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của 2 dự án trong KCN.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 2 dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 1 dự án và kiểm tra cấp giấy phép môi trường cho 5 dự án trong KCN.

Công tác kiểm tra, giám sát: Thực hiện kiểm tra hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp trong KCN theo Quyết định số 45/QĐ-BQLKCN ngày 24/4/2023.

Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 726/QĐ-SYT ngày 05/5/2023 của Sở Y tế.

Công tác giải quyết/phối hợp giải quyết khó khăn và hỗ trợ đầu tư: Thực hiện hỗ trợ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp: Nhà máy I-Chain, Nhà máy Tamron tại Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Công nghiệp cơ khí Lioho Machine Works Việt Nam; hướng dẫn Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Nam Bình Xuyên; xin ý kiến Sở Xây dựng hướng dẫn triển khai dự án trong KCN đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và làm rõ một số nội dung tại đồ án quy hoạch KCN Bá Thiện II và Bình Xuyên II; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai xác định diện tích xây dựng của Công ty TNHH DST VINA 2 để phục vụ xem xét chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác định nhóm công trình dự án theo Luật Đầu tư công đối với các dự án của Công ty CP Giải pháp Công nghệ CNC thực hiện tại KCN Bá Thiện - phân khu I.

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Ban đã triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các KCN trên địa bàn Tỉnh năm 2023 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh; có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN và đơn vị hạ tầng chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên địa bàn Tỉnh; kịp thời nắm bắt, báo cáo tình hình do mưa bão gây ra tại các KCN trên địa bàn Tỉnh; tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng 2023 tại các đơn vị hạn tầng và các doanh nghiệp.

Công tác quản lý quy hoạch và đầu tư hạ tầng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng 5/2023 tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh. Trong tháng 5/2023, Ban Quản lý đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Tỉnh quy hoạch KCN Tam Dương I – Khu vực 3 phát triển thành KCN công nghệ cao; trình UBND Tỉnh Báo cáo đề xuất hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, bố trí nguồn vốn để thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án KCN Chấn Hưng; bổ sung một số nội dung Đề án điều chỉnh vị trí quy hoạch phát triển KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với các KCN: Sơn Lôi, Nam Bình Xuyên và tỉ lệ 1/2000 đối với KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (lần 4).

Cùng với đó đôn đốc các đơn vị hạ tầng đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN: Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I- Khu vực 2, Sơn Lôi, Nam Bình Xuyên; lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương về nguồn gốc đất KCN Chấn Hưng (lần 2); đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Yên; đề nghị UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các KCN; đề nghị Sở Tài chính thẩm định phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án: Đường gom khu nhà ở công nhân và khu nhà ở chuyên gia KCN Bá Thiện; phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tổ chức thực hiện Lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng KCN Tam Dương I - Khu vực 2.

Trong tháng 5/2023, Ban đã thực hiện cấp 4 Giấy phép xây dựng; thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 1 dự án.

Công tác quản lý, vận hành KCN Bá Thiện - Phân khu II (khu 75,9ha) được triển khai hiệu quả. Trong tháng 5/2023, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư, đơn vị trực thuộc Ban tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác an ninh trật tự KCN; bảo trì thay thế hệ thống đèn, các công tơ bị hỏng, sửa chữa sự cố điện chập cháy; chăm sóc cây xanh, thảm cỏ; nhắc nhở các doanh nghiệp KCN Bá Thiện - PKII đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại KCN.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển
Nhà máy trong KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Theo ông, trong tháng 6 này Ban Quản lý sẽ đặt chỉ tiêu và triển khai các hoạt động quản lý nhà nước với những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Trong tháng 6/2023, Ban Quản lý dự kiến cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 1-2 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 100 triệu USD. Đồng thời cấp mới, điều chỉnh tăng vốn cho 1-2 dự án DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 200-300 tỷ đồng.

Cùng với đó, dự kiến trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; trong đó vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 40-45 triệu USD và vốn thực hiện của các dự án DDI đạt khoảng 50 tỷ đồng.

Để có thể đạt được các chỉ tiêu đã nêu trên, trong tháng 6/2023 Ban Quản lý tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các nhiệm vụ công tác trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Ban.

Trong đó công tác xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm hàng đầu. Chúng tôi tăng cường tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Hướng dẫn các nhà đầu tư thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN trong địa bàn Tỉnh; mở rộng kênh tuyên truyền trên các báo, đài của Trung ương và địa phương, các nền tảng xã hội…; triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến PCI thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của Ban….

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể:

Một là, rà soát hiện trạng thuê nhà xưởng sản xuất, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuê nhà xưởng trong các KCN; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, từ đó tăng cường hiệu quả công tác quản lý đối với các doanh nghiệp thuê/cho thuê nhà xưởng trong KCN.

Hai là, tiếp tục kiểm tra hoạt động đầu tư một số doanh nghiệp trong KCN theo Quyết định số 45/QĐ-BQLKCN ngày 24/4/2023 của Trưởng Ban Quản lý các KCN.

Ba là, rà soát tiến độ triển khai các dự án, đôn đốc các dự án thực hiện theo tiến độ cam kết; làm việc với các doanh nghiệp triển khai chậm tiến độ theo đăng ký để hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh dự án cho phù hợp thực tế.

Bốn là, chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đối với hồ sơ cấp mới theo quy định.

Năm là, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động, quản lý môi trường, kiểm tra, giám sát; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao.

Sáu là, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Trung tâm hành chính công của Tỉnh đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định.

Tiếp tục quan tâm chú trọng công tác quản lý quy hoạch và xây dựng hạ tầng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, với một số nhiệm vụ cụ thể cần phải thực hiện trong tháng 6/2023 đó là: Đôn đốc Công ty HDTC đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bá Thiện (phân khu I); phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của các KCN đã đi vào hoạt động: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II - khu A; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng các KCN vừa có quyết định thành lập: Sơn Lôi, Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1) và Nam Bình Xuyên; phối hợp với các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan triển khai khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN: Sông Lô I, Sông Lô II.

Tiếp tục triển khai hiệu quả một số công tác: Công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống thiên tai theo Kế hoạch và chỉ đạo của Tỉnh; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục thực hiện các nội dung chuyển đổi số đối với quy trình nghiệp vụ trên phần mềm Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển
Công nhân làm việc trong Công ty TNHH Exedy Việt Nam, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc