Ngày 17/6 tới, Công ty cổ phần Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú, mã chứng khoán MPC đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, sẽ triệu tập họp đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Tại ngày 13/5/2021, MPC chốt danh sách có 2.129 cổ đông.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang chịu những tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, điểm đáng chú ý trong kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021 mà MPC sắp trình đại hội xem xét thông qua là đều tăng mạnh so với năm 2020.

Theo đó, Hội đồng quản trị của MPC trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với 15.774,9 tỷ đồng doanh thu, 1.092 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi lần lượt các chỉ tiêu này đạt được trong năm trước là 14.377 tỷ đồng và 673,7 tỷ đồng. Năm 2020, tổng nợ phải trả của MPC có xu hướng gia tăng, trong đó tăng nhiều nhất là nợ ngắn hạn, với mức tăng 18,77% chủ yếu từ việc MPC tăng khoản vay ngắn hạn (tăng 38,78% so với cùng kỳ năm trước). Mục đích tăng vay nợ ngắn hạn của MPC là bổ sung vào vốn lưu động trong kỳ, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. MPC chủ yếu sử dụng nợ ngắn hạn để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (chiếm 98,13% tổng nợ).

Nguồn: MPC

Để đạt kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm nay, cùng với giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, Hội đồng quản trị của MPC sẽ tập trung chỉ đạo mở rộng thị trường xuất khẩu mới. Minh Phú đã phác thảo kế hoạch về một chuỗi giá trị tôm thông minh xanh sạch, hữu cơ tuần hoàn và cân bằng carbon nhằm làm chủ được nguồn nguyên liệu sạch và bền vững, đồng thời đẩy mạnh năng suất chế biến và giảm giá vốn hàng bán…/.