Báo cáo trước UBTV Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, về tổng thể, chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2025, với cấp xã phấn đấu ít n hất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cấp huyện phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 20% số huyện được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cấp tỉnh, phấn đấu cả nước có ót nhất 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Với cấp thôn, phấn đấu có ít nhất 60% số thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng nói, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do cấp tỉnh quy định.

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về vốn ngân sách trung ương cho Chương trình giai đoạn 2011-2025, Chính phủ đưa ra 2 phương án: Phương án 1 (đã được Hội đồng thẩm định nhà nước thông qua), trong đó, mới cấn đối bố trí được khoản 39.632 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương cho giai đoạn 2021-2025; Phương án 2, để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới bảo đảm bền vững, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo ý kiến cảu đa số thành viên Chính phủ, nhu cầu vốn ngân sách trung ương cần thiết bố trí cho giai đoạn 2021-2025 khoảng 51.500 tỷ đồng

Theo báo cáo đánh giá thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, qua 10 năm thực hiện, Chương trình nông thôn mới đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, rộng khắp trong cả nước với sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân với nhiều mô hình mới, cách làm hay. Nhờ đó, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng, toàn diện.

Tuy nhiên, khu vực nông thôn còn đứng trước nhiều thách thức đòi hỏi tiếp tục có sự quan tâm đầu tư, vừa duy trì, phát huy các thành quả đã đạt được, vừa hỗ trợ các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân.

Về kinh phí thực hiện, Ủy ban Kinh tế cho rằng, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội của cả nước, khả năng bố trí ngân sách Nhà nước tăng chi ngân sách nói chung, tăng chi cho các chương trình mục tiêu nói riêng sẽ khó khăn. Do đó, căn cứ vào phương án do Hội đồng thẩm định Nhà nước đề xuất, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ rà soát, tính toán lại số liệu, bảo đảm nguồn lực ngân sách Trung ương được bố trí hợp lý trên cơ sở chú trọng các nguyên tắc và thứ tự ưu tiên.

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới Để huy động nguồn lực cho Chương trình Xây dựng Nông thôn mới 2016-2020