Du n thu hút FDI

Trong 5 năm gn đây (giai đon 2014-2018), tnh Bc Ninh không ngng đẩy mnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, to nên mt môi trường đầu tư thông thoáng, ci m và hp dn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc bit đã to nhiu du n đối vi các nhà đầu tư FDI.

Kết qu, thi gian qua tnh đã thu hút có hiu qu dòng vn FDI, tr thành địa phương trong top dn đầu ca c nước v thu hút đầu tư FDI (năm 2015 Bc Ninh thu hút FDI đạt 3,7 t USD, đứng th 1 c nước; năm 2017 thu hút FDI vào tnh đạt 3,6 t USD, đứng th 2 c nước). Đã có nhiu d án qui mô ln ca các tp đoàn kinh tế ln đầu tư vào tnh Bc Ninh giai đon này, ni bt là: D án m rng ca Công ty TNHH Samsung Display Vit Nam 2,5 t USD; d án ca Hanwha techwin (100 triu USD), d án khu đô th và dch v VSIP tăng vn đầu tư t 89 triu USD lên 207 triu USD...

Nhà máy FOSTER trong KCN VSIP Bắc Ninh

Giai đon 2014-2018, trên địa bàn tnh Bc Ninh có 815/836 d án FDI còn hiu lc, vi tng vn đầu tư đăng ký là 10.700 triu USD, đầu tư vào 12 ngành, lĩnh vc, trong đó: Công nghip chế biến, chế to chiếm t trng ln vi 594 d án FDI (72,88% tng s d án giai đon) và tng vn đầu tư đạt 10.136 triu USD (94,73% tng vn đầu tư giai đon); công nghip h tr có trên 300 doanh nghip FDI (đa s là doanh nghip Hàn Quc) thuc ngành đin t và cơ khí chính xác, hot động vi vai trò là các v tinh cho các tp đoàn đin t ln như Samsung, Canon, Foxconn, Fushan; ngành thương mi dch v có 187 d án FDI, 58 lượt góp vn, mua c phn vi tng vn FDI đạt 261,58 triu USD, chiếm 2,47% tng vn đầu tư giai đon; tng mc bán l hàng hoá và doanh thu dch v tiêu dùng ca khu vc FDI tăng nhanh trong 5 năm tr li đây. Trên địa bàn tnh hin có 39 doanh nghip, d án FDI đầu tư vào lĩnh vc kinh doanh nhà hàng ăn ung và khách sn, vi tng vn đầu tư đạt 65,93 triu USD; các doanh nghip FDI cũng quan tâm đặc bit trong lĩnh vc đầu tư xây dng nhà cho công nhân. Hin các doanh nghip FDI đã đầu tư xây dng 03 d án nhà công nhân vi tng vn đầu tư 23,56 triu USD.

Các d án FDI trên địa bàn tnh ch yếu đầu tư theo hình thc 100% vn nước ngoài, vi 773 d án còn hiu lc (chiếm 94,85% tng d án giai đon) và vn đầu tư là 10.088 triu USD (chiếm 94,28% tng vn đầu tư giai đon). Còn li là các d án đầu tư theo hình thc liên doanh, hp đồng hp tác kinh doanh hoc góp vn, mua c phn. K t khi Lut Đầu tư 2014 có hiu lc, trên địa bàn tnh Bc Ninh đã tiếp nhn 211 lượt góp vn, mua c phn vi tng vn đầu tư đạt 223,56 triu USD.

Lũy kế đến ngày 20/9/2018, có 33 quc gia và vùng lãnh th đầu tư trên địa bàn tnh Bc Ninh. Trong giai đon 2014-2018, các d án FDI đầu tư vào tnh đến t 31 quc gia và vùng lãnh th (Hàn quc dn đầu vi 602 d án còn hiu lc và tng vn đầu tư 8,727 t USD, chiếm 81,56% tng vn đầu tư giai đon); đã thu hút được các d án qui mô ln đến t các tp đoàn ln, có thương hiu ni tiếng trong khu vc và thế gii như: Canon, Samsung, Fushan, ABB... Các d án FDI đầu tư vào tnh s hu công ngh sn xut tiên tiến, hin đại và hoat động SXKD khá hiu qu, t l vn đầu tư thc hin tương đối khá so vi vn đăng ký đầu tư. Tính bình quân giai đon, vn đầu tư thc hin đạt trên 80% tng vn đầu tư đăng ký.

FDI - “Đòn by phát trin kinh tế - xã hi trên địa bàn

Khu vc kinh tế có vn FDI đã góp phn tích cc thúc đẩy tăng trưởng tng sn phm trên địa bàn (GRDP) trong nhng năm gn đây và b sung ngun vn quan trng cho đầu tư phát trin kinh tế - xã hi ca tnh.

Năm 2014 khu vc này cung cp ngun vn đầu tư đạt 55,7%, đến nay FDI đã đạt mc gn 80%. Nếu như năm 2014, vn đầu tư ca khu vc FDI là 23.085 t đồng thì đến năm 2017 là 92.352 t đồng, gp 4 ln năm 2014, đạt mc cao nht t trước đến nay và chiếm 77,4% tng vn đầu tư toàn tnh.

T l đóng góp ca khu vc kinh tế FDI trong GRDP toàn tnh tăng dn qua các năm, nếu như năm 2014 tng sn phm trên địa bàn tnh ca khu vc này (theo giá HH) là 67.889 t đồng, đến năm 2017 đạt đỉnh đim 106.504 t đồng, gp 1,57 ln năm 2014 và chiếm 65,7% tng sn phm trên địa bàn tnh.

Khu vc FDI góp phn tích cc chuyn dch cơ cu ngành theo hướng công nghip ti tnh Bc Ninh. Giai đon 2014 2018, nhóm ngành nông lâm ngư nghip đã gim t trng rõ rt: t 4,2% năm 2014 còn 2,6% năm 2018; nhóm ngành công nghip xây dng tiếp tc chiếm ưu thế và tăng mnh; nhóm ngành dch v thì duy trì mc n định trên 70%.

Giai đon 2014-2018, giá tr sn xut công nghip khu vc FDI liên tc tăng: Năm 2014 là 515.080 t đồng và đến năm 2018 tăng lên 1.005.343 t đồng, gp 1,95 ln năm 2014 và chiếm 90,87% tng giá tr sn xut công nghip toàn tnh (theo giá SS 2010).

Xut khu khu vc FDI chiếm t trng ngày càng cao trong tng kim ngch xut nhp khu toàn tnh, đặc bit trong giai đon 2014-2018 và đạt đỉnh đim vào năm 2018 vi giá tr xut khu ước đạt 29,75 t USD chiếm 99,16 % tng giá tr xut khu toàn tnh.

Do hot động SXKD hiu qu nên doanh thu ca các doanh nghip FDI cũng tăng cao theo các năm. Năm 2014, doanh thu thun khu vc này đạt 568.954 t đồng, đến năm 2017 đạt 993.664 t đồng, gp 1,74 ln năm 2014, chiếm 85,37% tng doanh thu thun ca các doanh nghip trên địa bàn tnh.

Khu vc FDI to giá tr gia tăng cao, đóng góp ngày càng ln vào ngun thu ngân sách ca tnh Bc Ninh: Năm 2014 thu ngân sách đạt 7.085 t đồng, đến năm 2018 đạt 13.955 t đồng, gp gn 2 ln năm 2014 và chiếm 58,48% tng thu ngân sách toàn tnh.

Khu vc FDI cũng tác động gián tiếp đẩy nhanh quá trình xây dng chính quyn đin t ti tnh, đẩy mnh ci cách hành chính, thay đổi tác phong l li làm vic ca cán b, công chc, người lao động làm vic ti các s, ngành, địa phương.

Các doanh nghip FDI đã góp phn to nhiu công ăn vic làm cho NLĐ vi mc thu nhp cao. Đến nay, s lao động làm trong khu vc doanh nghip FDI ngày càng tăng cao. Năm 2014 có 122.826 lao động làm vic trong doanh nghip FDI, chiếm 19,3% tng s lao động toàn tnh, đến năm 2017 đã lên đến 192.153 người, chiếm 29,24% tng s lao động toàn tnh. Bình quân mi năm trong giai đon 2014-2017 tăng 16,08%. Năm 2014 thu nhp bình quân ca người lao động là 6,78 triu đồng/tháng, đến năm 2017 đã tăng lên 10,6 triu đồng/tháng, cao gp1,56 ln năm 2014 và gp 1,58 ln thu nhp ca người lao động làm vic cho khu vc doanh nghip tư nhân trong nước.

Trong 5 năm qua, kết cu h tng kinh tế, xã hi và phát trin đô th ca tnh được quan tâm đầu tư xây dng theo hướng đồng b, hin đại. Nhiu công trình giao thông có ý nghĩa quan trng ca tnh đã được nhanh chóng trin khai và đưa vào s dng. Đặc bit có nhiu các d án đầu tư h tng KCN được tiếp tc trin khai xây dng, hoàn thành đầu tư đồng b h tng k thut và sn sàng chào đón các nhà đầu tư. Bên cnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang đầu tư nhiu d án khu đô th, nhà xã hi, nhà công nhân. Các d án FDI này đã thúc đẩy nhu cu v dch v thương mi, dch v lưu trú ti tnh trong nhng năm gn đây. Theo đó, mt lot các khách sn, chung cư cao cp, trung tâm thương mi quy mô ln, đạt tiêu chun 5 sao được đầu tư xây dng trên địa bàn tnh như T hp khách sn, trung tâm thương mi và nhà cao cp Mường Thanh, Indochina, Phượng Hoàng, Vincom, World hotel...

Song hành vi thành công trong hot động đầu tư kinh doanh, các doanh nghip FDI cũng đã đóng góp, ng h và tài tr tích cc cho các công trình phúc li công cng, các hot động văn hóa xã hi ca địa phương, hot động thin nguyn... vi s tin hàng năm lên đến hàng trăm t đồng.

Đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghip

Nhng năm qua tnh Bc Ninh đặc bit quan tâm chú trng đến công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, ci thin môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghip, to mi điu kin thun li để h tr doanh nghip và nhà đầu tư phát trin SXKD.

Hàng năm, tnh thc hin tt công tác xúc tiến đầu tư, thường xuyên đổi mi phương thc, hình thc, ni dung công tác xúc tiến đầu tư. Thc hin xúc tiến đầu tư có trng tâm, trng đim, thu hút đầu tư gn vi xây dng hình nh đặc trưng ca tnh, thu hút các d án ln, t đó to sc hút lan to trong vic thu hút các d án v tinh h tr khác. Đặc bit tnh chú trng công tác xúc tiến đầu tư ti ch và xúc tiến thông qua các doanh nghip đã và đang đầu tư trên địa bàn tnh Bc Ninh, qua đó to nên mt bc tranh rõ nét nht, c th nht, n tượng nht v môi trường đầu tư trên địa bàn. Trong giai đon 2014- 2018, Tnh đã ban hành nhiu Ch th, Chương trình hành động v ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao ch s năng lc cnh tranh cp tnh. Đồng thi trin khai có hiu qu mô hình Bác s doanh nghip và T công tác h tr doanh nghip, thành lp trung tâm hành chính công tnh Bc Ninh... đã to nên bước đột phá trong công tác ci cách hành chính.

Công nhân làm việc trong nhà máy Samsung Bắc Ninh

Xác định công tác quy hoch là nhim v trng tâm cn ưu tiên hàng đầu để to cơ s h tng k thut đồng b trong và ngoài KCN, qua đó to điu kin thun li cho công tác thu hút đầu tư. Do đó, giai đon 2014-2018 tnh đã hoàn thin các quy hoch như: Quy hoch tng th phát trin kinh tế xã hi các huyn, th xã, thành ph thuc tnh; quy hoch ngành, lĩnh vc...

Các ban, ngành chc năng trong tnh luôn quan tâm đến công tác qun lý d án đầu tư sau cp phép, c th: H tr, tháo g khó khăn và to điu kin thun li cho các nhà đầu tư trin d án thun li và hiu qu; khai thác tt các ngun lc, đặc bit là đối vi nhng d án có s dng đất, đem li li ích cho địa phương cũng như li nhun cho chính nhà đầu tư, to động lc cho ch đầu tư tiếp tc m rng d án đầu tư hoc đầu tư vào các d án mi trên địa bàn tnh. Đồng thi làm tt công tác thanh tra, kim tra, giám sát đồng b và cht ch để đảm bo d án đầu tư được thc hin đúng theo các quy định ca pháp lut, đúng tiến độ, hn chế được các tác hi v môi trường, chng các hot động chuyn giá trn thuế,... Giai đon 2014-2018 các đơn v chc năng trong tnh đã thanh tra, kim tra 86 doanh nghip FDI trong vic thc hin quy định pháp lut v doanh nghip và đầu tư.

Thu hút đầu tư FDI gn vi phát trin bn vng

Song song vi vic đẩy mnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, nhng năm qua tnh Bc Ninh luôn quan tâm đến công tác bo v môi trường bn vng. Tnh xác định phát trin công nghip hóa, hin đại hóa gn vi bo v môi trường là nhim v quan trng, là điu kin để thúc đẩy kinh tế - xã hi ca tnh trong nhng năm tiếp theo phát trin bn vng.

5 năm qua, Ban Thường v Tnh y tnh Bc Ninh đã ban hành nhiu Chương trình hành động v nhim v trin khai bo v môi trường (như: Chương trình hành động s 80-CTr/TU ngày 27/5/2005 v Bo v môi trường trong thi k đẩy mnh công nghip hóa, hin đại hóa đất nước; đến ngày 30/9/2009, Ban Thường v Tnh u tiếp tc ban hành Chương trình hành động s 69-CTr/TU v “Đẩy mnh hot động bo v môi trường trong thi k công nghip hoá, hin đại hoá đất nước. Ngày 11/11/2005, UBND tnh đã phê duyt “Đề án quy hoch môi trường tnh Bc Ninh giai đon 2006-2020, kế hoch bo v môi trường giai đon 2006-2010; ngày 31/10/2007 phê duyt Chiến lược phát trin bn vng tnh Bc Ninh giai đon 2006-2010, hướng ti 2020). Ngoài ra, UBND tnh đã ban hành các văn bn quy phm pháp lut v môi trường như: Quy chế Bo v môi trường làng ngh, khu dân cư, cm công nghip tnh Bc Ninh; quy định v qun lý cht thi rn trên địa bàn tnh Bc Ninh; quy định chế độ h tr xây dng đim tp kết, vn chuyn rác thi khu vc nông thôn trên địa bàn tnh; trin khai x lý các cơ s gây ô nhim môi trường nghiêm trng theo Quyết định s 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 ca Th tướng Chính ph; xây dng và trin khai Kế hoch bo v môi trường tnh Bc Ninh, các chiến lược bo v môi trường làng ngh, bo v môi trường nông thôn...

Nhà máy TENMA trong KCN Que Võ tỉnh Bắc Ninh

Có th thy, thi gian qua tnh Bc Ninh đặc bit ưu tiên khuyến khích thu hút các d án đầu tư trong lĩnh vc công ngh cao, thân thin vi môi trường. Hin nay tnh đang hình thành 3 ngành công nghip mũi nhn (công nghip đin t, cơ khí chế to và chế biến nông sn- thc phm đồ ung). Đây là 3 ngành ng dng công ngh cao, môi trường sch và phát trin bn vng. Đồng thi chú trng phát trin ngành công nghip h tr tương ng.Trong bi cnh thu hút vn FDI tăng cao, Bc Ninh xác định phát trin công nghip h tr (CNHT) là hướng đi mang tính bn vng để tham gia vào chui sn xut, kinh doanh toàn cu. Hin trên địa bàn tnh Bc Ninh có khong trên 500 doanh nghip hot động trong lĩnh vc công nghip h tr (trong đó các doanh nghip FDI chiếm gn 2/3).

Tỉnh Bc Ninh luôn xác định thu hút FDI là ngun lc then cht, có tác động lan to, thúc đẩy các doanh nghip trong nước cùng phát trin. Do đó quan đim thu hút đầu tư ca tnh Bc Ninh trong giai đon ti được các định là: Thu hút FDI phi gn vi phát trin bn vng trên cơ s la chn các d án cht lượng cao. Ưu tiên các d án có hàm lượng công ngh cao và vn đầu tư ln, có giá tr gia tăng cao, s dng công ngh hin đại, thân thin vi môi trường, s dng ít lao động và tài nguyên; khuyến khích, to điu kin và tăng cường s liên kết gia các doanh nghip FDI vi các doanh nghip trong nước nhm nâng cao t trng giá tr ni địa hóa trong sn phm, to điu kin cho công nghip địa phương tham gia vào chui giá tr toàn cu; phát trin công nghip h tr gn vi liên kết chui giá tr ca các tp đoàn đa quc gia; chế biến, chế to gn vi li thế và phù hp quy hoch ca tnh to ra giá tr gia tăng cao; uu tiên phát trin nông nghip công ngh cao, công ngh sch trong sn xut chế biến nông sn; chú trng thu hút đầu tư xây dng các công trình h tng đô th, h tng kinh tế xã hi; uu tiên phát trin nhng ngành thương mi dch v có li thế, có hàm lượng tri thc, công ngh và giá tr gia tăng cao; các dch v văn hóa du lch, nht là loi hình du lch tâm linh

Được biết thi gian ti, Bc Ninh tiếp tc chú trng thu hút đầu tư t đối tác là các tp đoàn đa quc gia, trên cơ s ly các doanh nghip này làm ht nhân, to hiu ng lan ta thu hút đầu tư ti các doanh nghip là các v tinh cung ng. Tiếp tc đẩy mnh thu hút vn đầu tư t th trường Châu Á vi các đối tác chiến lược như Hàn Quc, Nht Bn, Singapore,....Đồng thi tăng cường thu hút nhiu hơn các nhà đầu tư t M, Liên minh Châu Âu theo định hướng thu hút FDI thế h mi 2018-2030 nhm đa dng hóa ngun vn đầu tư và đạt được mc tiêu thu hút theo ngành lĩnh vc mà các quc gia này có thế mnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, để thu hút FDI thành công cả về chất và lượng, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó công tác tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát hoạt động SXKD của các doanh nghiệp FDI được xác định là nhiệm vụ then chốt. Đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là chất lượng giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ hiệu quả và đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng cơ chế “chăm sóc doanh nghiệp FDI hậu đầu tư”. Mặt khác có cơ chế “hỗ trợ sau đầu tư” khuyến khích doanh nghiệp trong nước phát triển./.