Phát biểu bế mạc Đại hội, theo Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội XIII của Đảng (ảnh: Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng)

Liên quan đến định hướng đưa những quyết sách quan trọng đã được Đại hội thông qua vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý: ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Tại phiên bế mạc, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Đại hội XIII của Đảng thành công đang được trông đợi sẽ lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dấu ấn mới (ảnh: Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng)

Cũng tại phiên bế mạc, ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp đó Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết.

Đại hội khẳng định, Đảng ta tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Kịp thời thể chế, cụ thể hoá, triển khai thực hiện đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tuy nước ta đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó điển hình là tình hình dịch Covid 19 đang tái diễn phức tạp, nhưng với những quyết sách lớn đã được Đại hội thông qua, cùng với Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu được những đảng viên ưu tú vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, người dân đang trông đợi Đảng tiếp tục kế thừa những truyền thống quý báu để lãnh đạo, chỉ đạo đất nước vượt qua mọi sóng gió, thử thách, đưa Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới phồn vinh, thịnh vượng./.