Ngày 25/3/2021, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long làm Chủ tịch VNX; ông Phạm Văn Hoàng làm Tổng giám đốc VNX

7 nhiệm vụ của Sở mới

Nhiệm vụ đầu tiên, theo Quyết định 757/QĐ-BTC là VNX phải đảm bảo hoạt động giao dịch chứng khoán tại các Sở Giao dịch Chứng khoán được tiến hành công khai, công bằng, trật tự, an toàn và hiệu quả; phát triển và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ mới cho hoạt động tại các Sở Giao dịch Chứng khoán. Thứ hai là giám sát chung hoạt động giao dịch chứng khoán, hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin; giám sát tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư hoạt động trên các thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Thứ ba là báo cáo, kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính toàn vẹn của thị trường giao dịch chứng khoán; vi phạm của thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam; vi phạm của nhà đầu tư, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật chứng khoán. Thứ tư là phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư. Thứ năm là cung cấp thông tin và phối hợp với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong hoạt động nghiệp vụ chứng khoán; cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong công tác điều tra, phòng, chống vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nhiệm vụ thứ sáu là chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chứng khoán. Cùng với đó, VNX phải kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính phục vụ công tác điều hành thị trường chứng khoán, phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán.

VNX nắm quyền nhân sự và quy chế quản lý tài chính tại HOSE, HNX

Quyết định 757/QĐ-BTC đồng thời quy định các quyền của VNX. Liên quan đến 2 Sở đang hoạt động là HOSE và HNX, Quyết định của Bộ Tài chính quy định, VNX nắm quyền phê duyệt, sửa đổi điều lệ của công ty con đảm bảo phù hợp với Điều lệ của VNX sau khi có ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu. VNX phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty con, đồng thời ban hành Quy chế quản lý tài chính và Quy chế giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con; hướng dẫn tổ chức quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý, người lao động làm việc tại công ty con và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại các công ty con.

VNX cũng có quyền rà soát, có ý kiến đối với kế hoạch tài chính hàng năm của công ty con để làm cơ sở giám sát, đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty con; phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hăng năm của công ty con.

Đặc biệt, VNX có quyền quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc của công ty con sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu có ý kiến. Cùng với đó, có quyền chấp thuận chủ trương về việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi việc đối với chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của công ty con; có ý kiến chấp thuận về cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của công ty con.

Hội đồng thành viên VNX có tối đa 5 nhân sự

VNX có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, với Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông Nguyễn Thành Long, nguyên Chủ tịch Sở GDCK Hà Nội.

Liên quan đến Hội đồng thành viên VNX, Quyết định của Bộ Tài chính quy định, Hội đồng có tối đa 5 nhân sự, trong đó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng phải thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của VNX và Nhà nước; trung thành với lợi ích của VNX và Nhà nước; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của VNX để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Thành viên Hội đồng thành viên VNX phải chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hiện các hành vi như lợi dụng danh nghĩa VNX thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của VNX và gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác; thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với VNX.

Theo Luật Chứng khoán, VNX có thời gian tối đa 2 năm, kể từ khi Luật Chứng khoán có hiệu lực (01/01/2021) phải đi vào hoạt động. Hiện nay, HOSE, HNX hiện đang hoạt động theo mô hình công ty 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính. Bộ Tài chính nắm quyền nhân sự và tài chính tại 2 Sở đang hoạt động. Theo quy định mới, VNX được giao nắm 2 quyền quan trọng này./.